Novinky

Call for Papers - Výzva k zasílání kapitol do připravované odborné monografie o mezinárodních soudech a soudcích mezinárodních soudů

24.08.2021 14:25

V roce 2021 si připomínáme nejen 100 let od vstupu v platnost Statutu Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, ale také od prvních voleb soudců tohoto soudu. Právě specifickému povolání soudkyně a soudce mezinárodního soudu a jejímu stoletému vývoji bude věnována připravovaná kolektivní odborná monografie ČSMP.

Vítány jsou zejména příspěvky, které budou reflektovat pestrost a mnohost historických i dnešních mezinárodních judiciálních orgánů a ve světle mezinárodního práva mapovat a analyzovat postavení jejich soudkyň a soudců. Připravovaná publikace si klade za cíl nabídnout čtenářům vhled do problematiky výběru kandidátů na soudce a násůedných voleb, nezávislosti soudců, jejich profesního postavení, otevírání otázek genderové vyváženosti, principu spravedlivé regionální reprezentace, i role jednotlivého soudce při formování rozhodnutí mezinárodního soudu. Připomenout by také mohla i některé z těch soudců, kteří se svými právními názory výrazně zapsali do učebnic mezinárodního práva a ovlivnili i jeho praktickou aplikaci.

Rozsah kapitoly je 15 – 25 stran textu.

Abstrakty připravovaných příspěvků zasílejte prosím do 14. 9. 2021 na adresu zuzana.travnickova@vse.cz.

Termín pro odevzdání příspěvků je 31. 10. 2021.

Formální náležitosti a způsob odkazování na zdroje budou upřesněny.

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

Valné shromáždění ČSMP (úterý 29.6.2021,16:00 hodin, PF UK)

15.06.2021 11:17

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo,

Jak již víte z jarního dopisu, letos se musí podle Stanov ČSMP konat Valné shromáždění. Vzhledem k epidemiologické situaci na jaře výbor rozhodl o posunutí termínu z března na červen.

Kromě obvyklého programu by se mělo také rozhodovat o zřízení Pracovní skupiny pro ILA (International Law Association), což by umožnilo nejen lepší propojení a zaštítění aktivit České odbočky ILA, ale také postupné navýšení počtu členů ILA.

Proto nyní svoláváme Valné shromáždění ČSMP na úterý 29.6.2021 od 16:00 na Právnickou fakultu UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (míst. č. 117, I. patro), s tímto navrženým programem:

 • 1. zahájení VS v 16:00
 • 2. informace o činnosti ILA (doc. Balaš) a/nebo přednáška na odborné téma
 • 3. případné zahájení náhradního VS v 17:00
 • 4. volba předsedy zasedání a dalších činovníků 
 • 5. zpráva předsedy o činnosti ČSMP
 • 6. zpráva o hospodaření ČSMP a výsledku hospodaření
 • 7. zpráva kontrolní komise
 • 8. volby výboru a kontrolní komise
 • 9. změna Stanov a zřízení pracovní skupiny ILA
 • 10. vyhlášení výsledků voleb
 • 11. různé
 • 12. ukončení VS

V souladu s čl. 14 odst. 2 Stanov Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů. Nesejde-li se v určený čas potřebný počet členů, koná se náhradní valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.


      S pozdravem,


      Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                                 Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
      

      Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.                                 JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.       
         
 

>>

Záznamy: 2 - 2 ze 99

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 11 (rok 2020) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2021, Česká společnost pro mezinárodní právo