Kdo jsme

Česká společnost pro mezinárodní právo (ČSMP-CSIL) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru mezinárodního práva v České republice. Společnost byla založena v r. 1993 jako nástupkyně Československé společnosti pro mezinárodní právo při ČSAV.

ČSMP-CSIL je vědeckou společností při Akademii věd ČR, působí a získává prostředky prostřednictvím Rady vědeckých společností České republiky.

Společnost úzce spolupracuje především s Českou pobočkou International Law Association (ILA) a se zahraničními společnostmi obdobného zaměření. Prostřednictvím svých členů zastupuje českou nauku mezinárodního práva v mezinárodních vědeckých organizacích, na mezinárodních vědeckých kongresech a při jiných příležitostech.

Naše hlavní cíle:

  • podpora rozvoje nauky mezinárodního práva,
  • posilování úlohy mezinárodního práva v mezinárodních vztazích,
  • pěstování a podněcování vědecké a popularizační práce v tomto oboru,
  • podpora snahy o progresivní rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikaci (ve spolupráci s teoretickými i praktickými pracovišti v tomto oboru),
  • poskytování příležitostí k osobním kontaktům a neformální spolupráce svých členů působících ve vědě a v praxi.

Společnost tyto cíle realizuje především formou přednášek, vědeckých konferencí a vydáváním neperiodických
a periodických publikací.

 

Chcete navázat neformální vztahy s kapacitami v oboru?

 

Učiňte první krok a přidejte se k nám: ČSMP formulář přihlášky.doc (26,5 kB)

Kdo nás provází naším směřováním

  • Výbor

Předseda: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Ústav státu a práva AV ČR, Praha

sturma(at)prf.cuni.cz

1. místopředsedkyně: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Ústav státu a práva AV ČR, Praha

pauknero(at)prf.cuni.cz

2. místopředseda: JUDr. Milan Beránek

MZV ČR, Praha
Právnická fakulta University Karlovy v Praze - externí pracovník

beranek(at)prf.cuni.cz

Vědecký tajemník: JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA

Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Ústav mezinárodních vztahů, Praha

bilkova(at)iir.cz

Hospodář: JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, PhD.

Vysoká škola ekonomická, Praha

kalova(at)vse.cz

 

  • Čestné předsednictvo  

Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

JUDr. Peter Tomka, CSc.

 

  • Členové výboru  

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (koordinace spolupráce s ILA)

Doc. JUDr. Jan Ondřej,CSc., DSc. (koordinace spolupráce s SSMP)

 

  • Kontrolní komise
 

JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.

JUDr. Vlastislav Zunt, CSc.

Co je psáno, to je dáno 

 

Stanovy České společnosti pro mezinárodní právo ve znění schváleném Valným shromážděním dne 1. 2. 2012

 

Článek 1

Základní ustanovení

1. Česká společnost pro mezinárodní právo, o. s., (v dalším jen Společnost) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru mezinárodního práva v České republice.

2. Členy Společnosti mohou být také organizace, sdružení, advokátní kanceláře a jiné subjekty, které se ztotožní s cíli Společnosti podle Čl. 3.

3. Společnost je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

 

Článek 2

Sídlem společnosti je Praha,

Národní 18, 116 00 Praha 1

  

Článek 3

Cíle společnosti 

 1. Společnost si stanoví tyto cíle:

        a) podporovat rozvoj nauky mezinárodního práva;
        b) přispívat k posilování úlohy mezinárodního práva v mezinárodních vztazích;
        c) pěstovat a podněcovat vědeckou a popularizační práci v tomto oboru;
        d) ve spolupráci s teoretickými i praktickými pracovišti v tomto oboru sledovat a podporovat snahy
           o progresivní rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikaci;
        e) poskytovat příležitost k osobním kontaktům neformální spolupráce svých členů působících ve vědě
            a praxi;
        f) poskytovat svým členům pomoc v jejich výzkumné i odborné práci;
        g) dávat České akademii věd, vysokým školám i jiným výzkumným a odborným pracovištím podněty
            k provedení výzkumných či odborných prací nebo opatření žádoucích pro rozvoj nauky mezinárodního
            práva v České republice;
        h) propagovat výsledky české nauky mezinárodního práva na mezinárodním fóru

 2. Společnost spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.

 

Článek 4 

K plnění svých cílů užívá Společnost zejména těchto prostředků:

        a) sdružuje vědecké a odborné pracovníky v oboru mezinárodního práva na společné členské základně;
        b) pořádá přednášky, diskuse, vědecké a pracovní konference a jiné podobné akce;
        c) vydává členské publikace;
        d) zastupuje českou nauku mezinárodního práva v mezinárodních vědeckých organizacích,
            na mezinárodních vědeckých kongresech a při jiných příležitostech;
        e) pořádá kongresy a symposia s případnou zahraniční účastí.

 

Článek 5

Členství

Členové Společnosti jsou činní a čestní.

 

Článek 6

1. Činným členem Společnosti se může stát vědecký, vědecko-pedagogický nebo odborný pracovník oboru mezinárodního práva, který se písemně přihlásí a zaváže, že bude pracovat ke splnění cílů Společnosti a jehož přihlášku doporučí dva členové Společnosti.

2. Společnost uznává tzv. kolektivní členství. Členem Společnosti se může stát jakákoliv organizace, sdružení, advokátní kancelář a jiné osoby, které se písemně přihlásí a zaváží, že budou pracovat ke splnění cílů Společnosti a jejich přihlášku doporučí dva členové Společnosti.

3. Členství se nabývá přijetím za člena a zaplacením zápisného, jakož i členského příspěvku za běžný rok.

4. O přijetí rozhoduje výbor.

 

Článek 7

Čestným členem může výbor zvolit domácího nebo zahraničního vědeckého nebo odborného pracovníka v oboru mezinárodního práva. Zvolený se stává čestným členem přijetím volby.

 

Článek 8

Povinnosti členů

1. Každý činný člen je povinen:
        a) zachovávat ustanovení stanov Společnosti;
        b) aktivně se podílet na plnění úkolů Společnosti;
        c) zpřístupňovat výsledky své vědecké nebo podle možnosti odborné práce tak, aby se s nimi mohli
            seznámit i jiní odborníci a zájemci;
        d) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe;
        e) platit členské příspěvky.

2. Ustanovení o povinnostech činných členů platí přiměřeně též pro členy čestné; členské příspěvky neplatí.

 

Článek 9

Práva členů

Členové mají tato práva:

a) právo volit a být volen do orgánů Společnosti;
b) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích Společnosti;
c) právo být zpraven o pořádání všech akcí, jež pořádá Společnost a těchto akcí se zúčastnit;
d) získat za členské ceny časopisy a publikace, jež Společnost sama vydá, jež opatří nebo na nichž jinak zajistí
    účast.

 

Článek 10

Zánik členství

Členství ve Společnosti zaniká:

a) písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje;
b) ukončením členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků za dva roky, ač byl člen o zaplacení
    upomenut.

  

Článek 11

Orgány Společnosti

1. Vedoucími orgány Společnosti pro všechna odvětví její činnosti jsou:
        a) valné shromáždění;
        b) výbor

2. Kontrolním orgánem Společnosti pro činnost hospodářskou jsou její revizoři.

3. Orgánem společnosti je též čestné předsednictvo. 

 

Článek 12

Valné shromáždění

1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem Společnosti.

2. Valnému shromáždění přísluší:
        a) určovat hlavní směry činnosti Společnosti pro období do příštího valného shromáždění;
        b) schvalovat zprávu výboru o činnosti Společnosti za období od posledního valného shromáždění;
        c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění;
        d) určovat počet členů výboru, revizorů a počet náhradníků uvedených orgánů s přihlédnutím
            k celkovému počtu členů;
        e) volit členy výboru a jejich náhradníky, členy čestného předsednictva, jakož i revizory a jejich
            náhradníky;
        f) odvolávat funkcionáře na jejich žádost nebo neplní-li povinnosti;
        g) zřizovat nebo rušit sekce a pracovní skupiny;
        h) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;
        i) určovat výši zápisného a členských příspěvků;
        j) usnášet se na stanovách a jejich změnách;
        k) usnášet se na zrušení a zániku Společnosti.

 

Článek 13

1. Valné shromáždění se koná jednou za tři roky. Svolává je výbor.

2. Výbor může mimoto svolat z vlastního podnětu mimořádné shromáždění. Mimořádné valné shromáždění svolá výbor též na žádost alespoň jedné třetiny členů, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti.

 

Článek 14

1. Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě jiný člen výboru, který jej zastupuje.

2. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určený čas potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.

3. K usnesení o změně stanov nebo zrušení a zániku Společnosti se vyžaduje souhlasu dvou třetin přítomných členů.

4. Valné shromáždění volí členy a náhradníky výboru, revizory a jejich náhradníky tajným hlasováním na základě předložení kandidátní listiny.

 

Článek 15

1. Členové čestného předsednictva se mohou účastnit jednání orgánů Společnosti. 

 

Článek 16

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem valného shromáždění, který řídí veškerou činnost Společnosti, pokud to není vyhrazeno valnému shromáždění.

2. Funkční období výboru je tříleté.

3. Za členy výboru, kteří trvale opustili výkon funkce povolává výbor náhradníky v pořadí, v němž byli zvoleni valným shromážděním.

 

Článek 17

 1. Výbor zabezpečuje realizaci schválené koncepce činnosti celé Společnosti při rozvoji a zvyšování úrovně mezinárodního práva, při uplatňování výsledků vědy mezinárodního práva v praxi a při spolupráci se zahraničními organizacemi.

2. Výboru přísluší zejména:
        a) schvalovat plán činnosti Společnosti na běžný rok;
        b) schvalovat rozpočet na následující rok;
        c) schvalovat zprávu o činnosti Společnosti za běžný rok;
        d) schvalovat vyúčtování dotovaných projektů a zprávu o hospodaření Společnosti za běžný rok;
        e) zabezpečovat přípravu valného shromáždění, včetně přípravy návrhů kandidátních listin;
        f) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy;
        g) ozhodovat ve věcech členství.

 

Článek 18

1. Schůze výboru svolává předseda, místopředseda nebo člen výboru, který předsedu zastupuje, podle potřeby, nejméně však třikrát do roka, nebo do dvou týdnů poté, co o to byl požádán alespoň třetinou členů výboru.

2. Schůze výboru řídí předseda, popřípadě člen výboru, který předsedu zastupuje.

3. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.

4. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti členů hlasoval předsedající.

 

Článek 19

1. Výbor volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře.

2. Nemůže-li předseda z dočasných důvodů vykonávat svou funkci, zastupují ho místopředsedové v pořadí, jak byli zvoleni a nemohou-li ani oni vykonávat svoji funkci, jiní členové výboru v pořadí, jež stanoví výbor.

 

Článek 20

Revizoři

1. Dohled na hospodářskou činnost Společnosti, pokud přísluší výboru, vykonávají revizoři, kteří
z hospodářského hlediska posuzují i plnění úkolů Společnosti.

2. Revizory a jejich náhradníky volí na tři roky valné shromáždění ze členů Společnosti. Nemohou se jimi stát členové výboru nebo komisí.

3. Revizoři podávají zprávu o své činnosti valnému shromáždění a výboru, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní závěrce ani o úhradě ztráty.

 

Článek 21

Koordinační orgány

Společnost může vytvářet vhodné koordinační orgány pro organizování spolupráci s ostatními vědeckými společnostmi, nebo s jinými společenskými organizacemi, s vysokými školami nebo s vědeckými a výzkumnými ústavy.

 

Článek 22

Komise

1. Přípravou, popř. i plněním některých cílů, např. hospodářské povahy, může výbor pověřit zvláštní komisi ze členů Společnosti. Do komisí mohou být přizvány i osoby, které nejsou členy Společnosti, jako odborní poradci.

2. Pravomoc i způsob jednání komisí stanoví výbor.

 

Článek 23

Pracovní skupiny

1. Členové Společnosti se mohou podle povahy nebo speciálního zaměření své činnosti přihlásit k práci
v pracovních skupinách, jež se věnují vybrané problematice.

2. Organizaci a jednání pracovních skupin stanoví výbor.

 

Článek 24

Hmotné prostředky k plnění cílů Společnosti

K hospodářskému zajištění plnění cílů Společnosti slouží:
    a) členské příspěvky a zápisné;
    b) převzatý majetek;
    c) prostředky poskytované ČAV, popř. jinými orgány;
    d) dary a dědictví.

 

Článek 25

Zastupování Společnosti

1. Jménem Společnosti jedná její předseda, resp. místopředseda, nebo jiný člen výboru, který ho zastupuje.

2. Za Společnost podpisuje předseda, resp. místopředseda, nebo jiný členů výboru, který ho zastupuje tak, že k názvu Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

  

Článek 26

Oznámení

Usnesení orgánů Společnosti, která se týkají celé členské základny, se oznamují členům dopisy nebo členskými zprávami.

 

Článek 27

Zánik Společnosti

Jestliže společnost zanikne, připadne její jmění, jež zbude po úhradě závazků Společnosti, jiné dobrovolné organizaci, jež by se rozhodla převzít plnění cílů Společnosti.

Vyhledávání

© 2009 - 2018, Česká společnost pro mezinárodní právo