Kdo jsme

Česká společnost pro mezinárodní právo (ČSMP-CSIL) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru mezinárodního práva v České republice. Společnost byla založena v r. 1993 jako nástupkyně Československé společnosti pro mezinárodní právo při ČSAV.

ČSMP-CSIL je vědeckou společností při Akademii věd ČR, působí a získává prostředky prostřednictvím Rady vědeckých společností České republiky.

Společnost se skrze své pracovní skupiny podílí na práci International Law Association (ILA) a International Association of Legal Science (IALS). Společnost rovněž spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.

Prostřednictvím svých členů zastupuje českou nauku mezinárodního práva v mezinárodních vědeckých organizacích, na mezinárodních vědeckých kongresech a při jiných příležitostech.

Naše hlavní cíle:

  • podpora rozvoje nauky mezinárodního práva,
  • posilování úlohy mezinárodního práva v mezinárodních vztazích,
  • pěstování a podněcování vědecké a popularizační práce v tomto oboru,
  • podpora snahy o progresivní rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikaci (ve spolupráci s teoretickými i praktickými pracovišti v tomto oboru),
  • poskytování příležitostí k osobním kontaktům a neformální spolupráce svých členů působících ve vědě a v praxi.

Společnost tyto cíle realizuje především formou přednášek, vědeckých konferencí a vydáváním neperiodických
a periodických publikací.

Stanovy ČSMP 

 

Stanovy České společnosti pro mezinárodní právo, z.s. ve znění schváleném Valným shromážděním dne 25. 3. 2015

 

Článek 1

Základní ustanovení

1. Česká společnost pro mezinárodní právo, z. s., (v dalším jen Společnost) je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru mezinárodního práva a jiných zájemců o mezinárodní právo v České republice

2. Členy Společnosti mohou být také právnické osoby a jiné subjekty, které se ztotožní s cíli Společnosti podle Čl. 3.

3. Společnost byla založena jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a považuje se za spolek dle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Článek 2

Sídlem společnosti je Praha,
Národní 18, 116 00 Praha 1

  

Článek 3

Cíle společnosti 

 1. Cíli  Společnosti jsou zejména:

a) podporovat rozvoj nauky mezinárodního práva;

b) přispívat k posilování úlohy mezinárodního práva v mezinárodních vztazích;

c) pěstovat a podněcovat vědeckou a popularizační práci v tomto oboru;

d) ve spolupráci s teoretickými i praktickými pracovišti v tomto oboru sledovat a podporovat snahy o progresivní rozvoj mezinárodního práva a jeho kodifikaci;

e) poskytovat příležitost k osobním kontaktům neformální spolupráce svých členů působících ve vědě a praxi;

f) poskytovat svým členům pomoc v jejich výzkumné i odborné práci;

g) dávat Akademii věd ČR, vysokým školám i jiným výzkumným a odborným pracovištím podněty k provedení výzkumných či odborných prací nebo opatření žádoucích pro rozvoj nauky mezinárodního práva v České republice;

h) propagovat výsledky české nauky mezinárodního práva na mezinárodním fóru;

i) spolupracovat s orgány státní správy příslušnými v dané oblasti.

 2. Společnost spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.

 

Článek 4 

K dosažení svého cíle užívá Společnost zejména těchto prostředků:

a) sdružuje vědecké a odborné pracovníky a kapacity v oboru mezinárodního práva na společné členské základně;

b) pořádá přednášky, diskuse, vědecké a pracovní konference a jiné podobné akce;

c) vydává členské publikace;

d) zastupuje českou nauku mezinárodního práva v mezinárodních vědeckých organizacích, na mezinárodních vědeckých kongresech a při jiných příležitostech;

e) pořádá kongresy a symposia s případnou zahraniční účastí.

 

Článek 5

Členství

Členství ve Společnosti je činné nebo čestné. Společnost vede seznam členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor. Seznam členů je zpřístupněn členům společnosti na základě žádosti adresované výboru.

Článek 6

1. Členem Společnosti se může stát vědecký, vědecko-pedagogický nebo odborný pracovník oboru mezinárodního práva nebo jiné osoby, které se písemně přihlásí a zaváží, že budou pracovat ke splnění cílů Společnosti a jejichž přihlášku doporučí jeden člen Společnosti.

2. Společnost může mít i kolektivní členy. Členem Společnosti se může stát právnická osoba či jiný subjekt, který se písemně přihlásí a zaváže, že bude pracovat ke splnění cílů Společnosti, a přihlášku doporučí dva členové Společnosti.

3. Členství se nabývá přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku za běžný rok.

4. O přijetí rozhoduje výbor.

 

Článek 7

Čestným členem může výbor zvolit domácího nebo zahraničního odborníka v oboru mezinárodního práva. Zvolený se stává čestným členem přijetím volby.

 

Článek 8

Povinnosti členů

1. Každý činný člen je povinen:

a) zachovávat ustanovení stanov Společnosti;

b) aktivně se podílet na plnění úkolů Společnosti;

c) zpřístupňovat výsledky své vědecké nebo podle možnosti odborné práce tak, aby se s nimi mohli seznámit i jiní odborníci a zájemci;

d) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe;

e) platit členské příspěvky.

2. Ustanovení o povinnostech činných členů platí přiměřeně též pro členy čestné; členské příspěvky neplatí.

 

Článek 9

Práva členů

Činní členové mají tato práva:

a) právo volit a být volen do orgánů Společnosti;

b) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích Společnosti;

c) právo být zpraven o pořádání všech akcí, jež pořádá Společnost a těchto akcí se zúčastnit;

d) získat za členské ceny časopisy a publikace, jež Společnost sama vydá, jež opatří nebo na nichž jinak zajistí účast.

 Čestní členové mají tato práva:

a) mít poradní hlas při volbě členů do orgánů Společnosti;

b) podávat návrhy na schůzích Společnosti;

c) právo být zpraven o pořádání všech akcí, jež pořádá Společnost a těchto akcí se zúčastnit;

d) získat za členské ceny časopisy a publikace, jež Společnost sama vydá, jež opatří nebo na nichž jinak zajistí účast.

 

Článek 10

Zánik členství

Členství ve Společnosti zaniká:

a) vystoupením - písemným prohlášením člena, že ze Společnosti vystupuje;

b)   vyloučením, při splnění podmínek stanovených zákonem;

c) z dalších důvodů stanovených zákonem.

  

Článek 11

Orgány Společnosti

1. Vedoucími orgány Společnosti pro všechna odvětví její činnosti jsou:

a) valné shromáždění;

b) výbor

2. Kontrolním orgánem Společnosti je kontrolní komise.

3. Orgánem společnosti může být též čestné předsednictvo, pokud je vytvořeno usnesením valného shromáždění. 

 

Článek 12

Valné shromáždění

1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem Společnosti.

2. Valnému shromáždění přísluší:

a)  určovat hlavní směry činnosti Společnosti pro období do příštího valného shromáždění;

b) schvalovat zprávu výboru o činnosti Společnosti za období od posledního valného shromáždění;

c) schvalovat zprávu kontrolní komise za období od posledního valného shromáždění;

d) volit členy výboru a jejich náhradníky, členy čestného předsednictva, jakož i kontrolní komise a jejich náhradníky;

e) odvolávat funkcionáře na jejich žádost nebo neplní-li povinnosti;

f) zřizovat nebo rušit sekce a pracovní skupiny;

g) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;

h) určovat výši  členských příspěvků;

i)  usnášet se na stanovách a jejich změnách;

j) usnášet se na zrušení Společnosti s likvidací nebo na její přeměně;

k) schválit výsledek hospodaření Společnosti.    

 

Článek 13

1. Valné shromáždění se koná jednou za tři roky. Svolává je výbor nejméně 15 dnů před jeho konáním.

2. Výbor může mimoto svolat z vlastního podnětu mimořádné valné shromáždění. Mimořádné valné shromáždění svolá výbor též na žádost alespoň jedné třetiny členů nebo kontrolní komise, a to nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti.

 

Článek 14

1. Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, místopředseda, popřípadě jiný člen výboru, který jej zastupuje.

2. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů. Nesejde-li se v určený čas potřebný počet členů, koná se náhradní valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

3. K usnesení o změně stanov nebo zrušení a zániku Společnosti se vyžaduje souhlasu dvou třetin přítomných členů.

4. Čestný člen má pouze poradní hlas; k tomuto hlasu se nepřihlíží pro účely odstavce 2 a 3.

5. Valné shromáždění volí členy a náhradníky výboru, kontrolní komise a jejich náhradníky tajným hlasováním na základě předložení kandidátní listiny.

 

Článek 15

1. Členové čestného předsednictva se mohou účastnit valného shromáždění a výboru  Společnosti. 

 

Článek 16

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem, který řídí veškerou činnost Společnosti, pokud to není vyhrazeno valnému shromáždění. Výbor je též statutární orgán.

2. Funkční období výboru je tříleté.

3. Za členy výboru, kteří trvale opustili výkon funkce, povolává výbor náhradníky v pořadí, v němž byli zvoleni valným shromážděním.

4. Výbor je kolektivní orgán, rozhoduje ve sboru. Výbor má 7 členů.

 

Článek 17

1. Výbor zabezpečuje realizaci koncepce činnosti celé Společnosti při rozvoji a zvyšování úrovně mezinárodního práva, při uplatňování výsledků vědy mezinárodního práva v praxi a při spolupráci se zahraničními organizacemi.

2. Výboru přísluší zejména:

a)  schvalovat plán činnosti Společnosti na běžný rok;

b) schvalovat rozpočet na následující rok;

c) vyhotovit zprávu o činnosti Společnosti za běžný rok;

d)  schvalovat vyúčtování dotovaných projektů a zprávu o hospodaření Společnosti za běžný rok;

e) zabezpečovat přípravu valného shromáždění, včetně přípravy návrhů kandidátních listin;

f)  zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy;

g) rozhodovat ve věcech členství.

 

Článek 18

1. Schůze výboru svolává předseda, místopředseda nebo člen výboru, který předsedu zastupuje, podle potřeby, nejméně však třikrát do roka, nebo do dvou týdnů poté, co o to byl požádán alespoň třetinou členů výboru.

2. Schůze výboru řídí předseda, popřípadě člen výboru, který předsedu zastupuje.

3. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna většina jeho členů.

4. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti členů hlasoval předsedající.

 

Článek 19

1. Výbor volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře.

2. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

 

Článek 20

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Společnosti řádně vedeny a vykonává-li Společnost činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor, příp. valné shromáždění.

2. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise a jejich náhradníky volí na tři roky valné shromáždění ze členů Společnosti. Nemohou se jimi stát členové výboru.

3. Kontrolní komise podává zprávu o své činnosti valnému shromáždění a výboru, který se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní závěrce ani o úhradě ztráty.

 

Článek 21

Koordinační orgány

Společnost může vytvářet vhodné koordinační orgány pro organizování spolupráci s ostatními vědeckými společnostmi, nebo s jinými společenskými organizacemi, s vysokými školami nebo s vědeckými a výzkumnými ústavy. Společnost je členem Rady vědeckých společností ČR.

 

Článek 22

Komise

1. Přípravou, popř. i plněním některých cílů, např. hospodářské povahy, může výbor pověřit zvláštní komisi ze členů Společnosti. Do komisí mohou být přizvány i osoby, které nejsou členy Společnosti, a to jako odborní poradci.

2. Pravomoc i způsob jednání komisí stanoví výbor.

 

Článek 23

Pracovní skupiny

1. Členové Společnosti se mohou podle povahy nebo speciálního zaměření své činnosti přihlásit k práci v pracovních skupinách, jež se věnují vybrané problematice.

2. Organizaci a jednání pracovních skupin stanoví výbor.

 

Článek 24

Hmotné prostředky k plnění cílů Společnosti

K hospodářskému zajištění plnění cílů Společnosti slouží:

a) členské příspěvky;

b) převzatý majetek;

c) prostředky poskytované AV ČR, popř. jinými orgány;

d) příjem z prodeje vlastních vědeckých publikací a zápisného na konference, které pořádá;

e) dary a dědictví.

 

Článek 25

Jednání za Společnost

1. Za Společnost jedná její předseda nebo místopředseda samostatně, nebo 2 členové výboru společně.

2. Za Společnost podpisuje předseda nebo místopředseda samostatně, nebo 2 členové výboru společně tak, že k názvu Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

3. Pokud za Společnost jedná nebo podepisuje více osob, zabezpečí předseda jejich vzájemnou koordinaci. 

  

Článek 26

Oznámení

Usnesení orgánů Společnosti, která se týkají celé členské základny, se oznamují členům dopisy nebo členskými zprávami. Stanovy Společnosti musí být uloženy v úplném znění v sídle Společnosti.

 

Článek 27

Likvidace Společnosti

Při zrušení Společnosti s likvidací se likvidační zůstatek rozdělí mezi činné členy. Nelze-li s likvidačním zůstatkem takto naložit, platí ustanovení § 272 odst. 2 občanského zákoníku.

V Praze dne 25. 3. 2015 

Chcete navázat neformální vztahy s kapacitami v oboru?

 

Učiňte první krok a přidejte se k nám: ČSMP formulář přihlášky.doc (26,5 kB)

Kdo nás provází naším směřováním

  • Výbor

Předseda: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Ústav státu a práva AV ČR, Praha

sturma(at)prf.cuni.cz

1. místopředsedkyně: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Ústav státu a práva AV ČR, Praha

pauknero(at)prf.cuni.cz

2. místopředseda: JUDr. Milan Beránek

MZV ČR, Praha
Právnická fakulta University Karlovy v Praze - externí pracovník

beranek(at)prf.cuni.cz

Vědecký tajemník: JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA

Právnická fakulta University Karlovy v Praze

Ústav mezinárodních vztahů, Praha

bilkova(at)iir.cz

Hospodář: JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, PhD.

Vysoká škola ekonomická, Praha

kalova(at)vse.cz

 

  • Čestné předsednictvo  

Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

Prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

JUDr. Peter Tomka, CSc.

 

  • Členové výboru  

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (koordinace spolupráce s ILA)

Doc. JUDr. Jan Ondřej,CSc., DSc. (koordinace spolupráce s SSMP)

 

  • Kontrolní komise
 

JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D.

JUDr. Vlastislav Zunt, CSc.

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo