Akce

POZVÁNKA - XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium (1. – 3. október 2021, Hotel Granit Smrekovica, SK)

07.07.2021 10:30

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV si Vás dovoľuje pozvať na XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium 

"Aktuálne výzvy medzinárodného práva – medzinárodné právo pred a po COVID-19"

1. – 3. október 2021, Hotel Granit Smrekovica***, Slovensko

Trinásty ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia je opäť organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt bol podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

V súvislosti s aktuálnou pandémiou sa do popredia záujmu expertov na oblasť medzinárodného práva dostáva aj aktuálna pandemická situácia, ktorá má svoj prirodzený dosah aj na medzinárodné právo. Cieľom sympózia je vytvoriť odborné fórum s cieľom prediskutovať otázky, ktoré ovplyvňujú medzinárodné právo v čase pandémie a zadefinovať oblasti, ktoré môžu zaznamenať rozvoj pod jej vplyvom.

Tohoročné sympózium, rozdelené do ôsmych pracovných blokov počas troch dní, vytvorí dostatočne široký priestor na pestré tematické rozvrhnutie programu. Aktuálne výzvy a hrozby, a to nie len pandemické, ale aj bezpečnostné, spoločenské či enviromentálne, vymedzujú široký okruh tém, ktoré zapadajú do rámca tohoročného sympózia. Priestor na diskusiu poskytuje aj „virtualizácia“ medzinárodných rokovaní a medzinárodnej normotvorby, či bezpečnosť online priestoru vo všeobecnosti.

V rámci podujatia bude už tradične vytvorený priestor aj na výmenu praktických skúseností, pohľadov a názorov k aktuálnym otázkam a problémom praxe medzinárodného práva. Z podujatia a jednotlivých príspevkov sa vydá recenzovaná publikácia.

Účastnícky poplatok je 90,- EUR.

V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. Účastnícky poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni:
IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1122.
V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

Predbežný program je v prílohe.

Registrácia na sympózium na: https://forms.gle/gqksSTzS7FtSJnmo6 pokiaľ možno do 15.09.2021

Prípadné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info aj na: https://www.ssmp-ssil.org

Miesto podujatia:  https://granithotels.sk/smrekovica/sk 

V prípade zrušenia sympózia kvôli epidemiologickej situácii bude zaplatený účasnícky poplatok plne refundovaný!

>>

Valné shromáždění ČSMP (úterý 29.6.2021,16:00 hodin, PF UK)

15.06.2021 11:17

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo,

Jak již víte z jarního dopisu, letos se musí podle Stanov ČSMP konat Valné shromáždění. Vzhledem k epidemiologické situaci na jaře výbor rozhodl o posunutí termínu z března na červen.

Kromě obvyklého programu by se mělo také rozhodovat o zřízení Pracovní skupiny pro ILA (International Law Association), což by umožnilo nejen lepší propojení a zaštítění aktivit České odbočky ILA, ale také postupné navýšení počtu členů ILA.

Proto nyní svoláváme Valné shromáždění ČSMP na úterý 29.6.2021 od 16:00 na Právnickou fakultu UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (míst. č. 117, I. patro), s tímto navrženým programem:

 • 1. zahájení VS v 16:00
 • 2. informace o činnosti ILA (doc. Balaš) a/nebo přednáška na odborné téma
 • 3. případné zahájení náhradního VS v 17:00
 • 4. volba předsedy zasedání a dalších činovníků 
 • 5. zpráva předsedy o činnosti ČSMP
 • 6. zpráva o hospodaření ČSMP a výsledku hospodaření
 • 7. zpráva kontrolní komise
 • 8. volby výboru a kontrolní komise
 • 9. změna Stanov a zřízení pracovní skupiny ILA
 • 10. vyhlášení výsledků voleb
 • 11. různé
 • 12. ukončení VS

V souladu s čl. 14 odst. 2 Stanov Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů. Nesejde-li se v určený čas potřebný počet členů, koná se náhradní valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.


      S pozdravem,


      Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                                 Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
      

      Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.                                 JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.       
         
 

>>

Pozvánka na on-line setkání s diskusí "How to Create a Multilateral Investment Court?" ( 14. 04. 2021, 17:00 hodin)

12.04.2021 20:03

Česká společnost pro mezinárodní právo / Czech Society of International Law Česká odbočka ILA Czech Branch ve spolupráci s Katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty UK si Vás dovolují pozvat na online přednášku "How to Create a Multilateral Investment Court? "

    přednáší: Prof. Dr. August Reinisch, LL.M.


   University of Vienna
   Department of European, International and Comparative Law
   Head, Section of International Law
   Member of the UN International Law Commission

   a následný seminář s diskuzí moderuje

   prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

 

 Setkání se koná ve středu 14. dubna 2021 od 17:00 hod. online.


 Připojit se na můžete na počítači nebo přes mobilní aplikaci MS Teams

                     Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 Těšíme se na Vaši účast.


Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                  Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
předseda ČSMP                                        předseda České odbočky ILA
vedoucí Katedry mezinár. práva PF UK

>>

Záznamy: 7 - 9 ze 105

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 12 (rok 2021) - online 

Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

24.03.2022 17:29
V Praze dne 24. 3. 2022 Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo, Na začátku jara se na Vás obracíme s obvyklým dopisem, který jednak bilancuje uplynulé období, jednak přináší informace o plánu činnosti na nový rok. Ohlédnutí za rokem 2021 je spojené s Covidem-19,...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

News

Statement on the Russian attack on Ukraine

25.02.2022 18:24
The Czech Society of International Law considers the invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine to be a flagrant breach of international law.  The situation in Ukraine constitutes a breach of international peace and security. This is a violation of the prohibition of the...
>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo