Novinky

Zpráva ze zasedání Výkonného výboru Asociace mezinárodního práva (Meeting of the ILA Executive Council, Londýn)

24.11.2009 16:00

Zasedání Výkonného výboru Asociace mezinárodního práva se konalo v sobotu, 21. listopadu 2009 v Londýně. Ředitelka studií informovala o iniciativě odbočky Ruské federace založit výbor ILA k právnímu rámci potírání pirátství; vzhledem k množství instituci, které se touto problematikou zabývají, je však třeba konkretizace tohoto záměru.

Haagská konference ILA, která proběhne v roce 2010, je ve stadiu intenzivních příprav. Diskuse se týkala zejména výše registračního poplatku, který by měl dosáhnout 650 Eur.

K otázce financování účasti na těchto konferencích, zejména mladých právníků, byla utvořena komise, která připraví návrh koncepce do ledna roku 2010.

Data konání další konference, která bude v roce 2012 probíhat v Sofii, zatím známa nejsou, zatímco o konferenci v Kyoto je již známo, že se bude konat 17. až 22. srpna v roce 2014. Další konference budou v USA (r. 2016) a v Jižní Africe (r. 2018).

Kromě toho budou v roce 2011 probíhat dvě regionální konference ILA: a to na Tchaiwanu (květen nebo srpen 2011) a v Egyptě (listopad 2011).

Aklamací byl zvolen nový předseda výkonného výboru ILA; jednomyslně byl zvolen Lord Mance.

Před volbou předsedající přečetl dopis české odbočky ILA, která podpořila jeho kandidaturu. Podle Statutu ILA (článek 5.2) může nově zvolený předseda tento úřad zastávat tři následující období, tzn. ne déle než 12 let.

Přivítána byla informace o vytvoření ukrajinské odbočky ILA.

Další zasedání výkonného výboru se bude konat 8. května 2010 v Londýně, s výhradou schválení lordem Mancem, který bude na tomto zasedání osobně očekáván.

Prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
 

>>

Zpráva z konference "Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949" (13. 11. 2009, Praha)

16.11.2009 14:22

V pátek 13. listopadu 2009 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila konference věnovaná mezinárodnímu humanitárnímu právu. Konference byla organizována Právnickou fakultou UK ve spolupráci s Českým Červeným křížem a záštitu nad celou konferencí převzalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Hlavním motivem zorganizování konference na zmíněné téma byla skutečnost, že právě v tomto roce si připomínáme 60. let od přijetí Ženevských úmluv z roku 1949, které představují významný mezník ve vývoji mezinárodního humanitárního práva.

Právě Ženevské úmluvy daly vzniknout právní regulaci ochrany obětí vojny. Je ovšem nutno podotknout, že krátce po zahájení konference se připomnělo ještě jedno výročí, které rovněž nemůžeme opomenout, i když ve svém počátku by se mohlo jevit, že šlo spíše o negativum než pozitivum v historii lidstva. Mluvíme o bitvě u Solferina z 24. června 1859 a tento rok si tedy připomínáme 150. výročí bitvy u Solferina, která se stala událostí, jež byla počátkem existence mezinárodního humanitárního práva vůbec.

Na půdě Právnické fakulty se sešli zástupci jak akademiků, tak i praktiků. Zúčastnili se jí členové jak České společnosti pro mezinárodní právo jako i Slovenské společnosti pro mezinárodní právo, členové Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Bratislavské vysoké školy práva, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze, Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a z dalších vysokých škol.

Dále se účastnili odborníci z praxe z Českého červeného kříže, zástupci z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva obrany ČR a také Hasičského a záchranného sboru ČR. Celkem se jednalo o 50 osob.

Konference byla jedním z výsledků grantového projektu Grantové agentury Akademie věd - „Mezinárodní humanitární právo“. Dalším z výstupů zmíněného grantového projektu je také připravovaná monografie Mezinárodní humanitární právo, která je v tisku v nakladatelství C.H. Beck. Cílem této publikace je uceleně rozebrat mezinárodněprávní regulaci ozbrojených konfliktů v současnosti.

Účastníky konference přivítali prof. Pavel Šturma (v zastoupení děkana PF UK) a doc. Jan Ondřej za organizační výbor. V úvodu konference vystoupili JUDr. Jaroslav Horák, vrchní ředitel sekce právní MZV ČR, a Dr. Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže.

Samotná konference byla rozdělena na tři tématické bloky:

1. Pravidla mezinárodního humanitárního práva,
2. Implementace MHP a úloha mezinárodních organizací,
3. Provádění mezinárodního humanitárního práva v České republice.

Z členů ČSMP kromě jiných s referátem vystoupil prof. Pavel Šturma, který se věnoval otázce univerzální jurisdikce a postihu závažných porušení Ženevských úmluv z roku 1949 poukázáním na aktuální rezoluci Valného shromáždění OSN z r. 2009: „The Scope of Application of the Principle of Universal Jurisdiction“.

Prof. Dalibor Jílek se zaměřil na problematiku zásady proporcionality a možnosti nahlížet na ni jako na součinitele přiměřenosti.

Také vystoupil doc. Jan Ondřej, který poukázal na zákaz použití některých druhů zbraní za ozbrojeného konfliktu a pojednával též o významu smíšených instrumentů, otázka, ve které se střetává jak právo ozbrojených konfliktů, tak i právo odzbrojení.

JUDr. Veronika Bílková zaměřila pozornost účastníků konference na vnitrostátní ozbrojený konflikt, konkrétně na jedno z aktuálních témat současnosti, a to na nestátní stranu a její právní postavení v konfliktu.

Z hostů vystoupil s delším příspěvkem doc. Martin Palouš, velvyslanec, stálý zástupce ČR při OSN v New Yorku, který hovořil o humanitárním právu z hlediska činnosti OSN.

JUDr. Renáta Klečková, z mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR vystoupila s příspěvkem na téma: Ministerstvo zahraničních věcí a humanitární právo. Konstatovala, že Ministerstvo zahraničí není expertní nezávislý právní orgán a z tohoto pohledu musí být vnímána i aktuální politika v oblasti zajištění respektování MHP.

Se zajímavým příspěvkem vystoupila zástupkyně SSMP JUDr. Katarína Galdunová z Bratislavské vysoké školy práva. Zabývala se otázkou postavení příslušníků ozbrojených sil USA a trestněprávním stíháním válečných zločinů.

Konference se vzhledem na zajímavá a aktuální témata prodloužila ve svém trvaní téměř o hodinu a půl a skončila v pozdní, večerní hodinu. Přesto vystupující, jakož i pasivní účastníci, měli po celou dobu možnost nejen získávat poznatky k různým aspektům týkajících se mezinárodního humanitárního práva, ale také se přímo zapojit se svými dotazy nebo podněty, kterým byl dán dostatečný prostor pro diskusi.

Vedle vysoké úrovně, ať už odborné nebo osobnostní všech vystupujících, je nutno také ocenit výborné organizační zvládnutí celé konference.


Mgr. Jana Ondrovičová

 

>>
<< 31 | 32 | 33 | 34 | 35 >>

Akce

Pozvánka na 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium (Kroměříž)

10.04.2019 08:09

Vážení členové ČSMP a SSMP, milí kolegové a přátelé,

dovolte, abych Vás pozval na již 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které je plánováno na dny 4. až 6. 10. 2019.

Po úspěšných setkáních, která proběhla v říjnu 2007 ve Smoleniciach, v říjnu 2008 v Třešti, v říjnu 2009 v Bratislavě, v září 2011 v Třešti, v září 2012 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2013 v Liblicích, v říjnu 2014 v Trenčianských Teplicích, v říjnu 2015 opět v Třešti, v říjnu 2016 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2017 v Liblicích a naposledy v říjnu 2018 opět v Kúpeloch Nimnica, se „štafeta“ organizování těchto vědeckých setkání vrací opět do rukou České společnosti pro mezinárodní právo.

Po delším hledání vhodného času, místa i tématu Vám dnes mohu oznámit, že jubilejní 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium se bude konat od pátku do neděle 4. až 6. 10. 2019 v Kroměříži, v prostorách Justiční akademie. Vzhledem k tomu, že poslední setkání na české půdě bylo v Liblicích a uvažovaný zámek AV ČR v Třešti je v rekonstrukci, zvolili jsme jiné místo, a to v krásném historickém městě na Hané, uprostřed Moravy. Zároveň jsme se po dobré zkušenosti z loňského třídenního sympozia v Kúpeloch Nimnica snažili najít takové místo, které by za stejných finančních nákladů umožnilo konat setkání od pátečního odpoledne do nedělního oběda.   

Obecným tématem letošního setkání je „Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu“, což je poměrně široké téma zajímavé pro právní nauku a praxi. Navazujeme tak i na výročí haagské konference 1899 a pařížské konference 1919. Toto téma totiž otevírá prostor pro řadu příspěvků zabývajících se jím z různé perspektivy, od historie diplomatických a judiciálních prostředků řešení sporů, přes Mezinárodní soudní dvůr a jeho předchůdce, mezinárodní soudy pro lidská práva až po ochranu investorů.

Tento dopis je též výzvou k podávání přihlášek s tématy příspěvků, a to nejpozději do 30. 6. 2019 (na mail: zuzana.travnickova@vse.cz). Na základě přihlášených příspěvků pak bude rozeslána konečná verze pozvánky s detailním programem. Předpokládáme, že příspěvky budou vydány ve formě recenzované publikace (kolektivní monografie podle českých kritérií hodnocení výsledků VVI).

Podobně jako u minulých setkání plánujeme" 

  • příjezd účastníků v pátek 4. 10. mezi 13 a 14 hod., 
  • zahájení konference od 14:30, 1. blok, večeři a společenské setkání, 
  • v sobotu 5. 10. pak pokračování pracovní části (2. blok, panelová diskuse k aktualitám v mezinárodním právu, aj.) a 
  • v neděli 6. 10. pak poslední bloky a zakončení konference obědem kolem 13:00. 

Vzhledem k nákladům spojeným s pronájmem konferenčního zařízení, ubytováním a stravováním v zařízení Justiční akademie v Kroměříži bude od každého účastníka vybírán konferenční poplatek ve výši 1.800 Kč nebo 70 EUR, zbytek nákladů pokryje ze svých a sponzorských zdrojů ČSMP.

V ceně poplatku je i publikace, která vyjde na začátku roku 2020. Kromě toho ti z účastníků tradičních sympozií, kteří zaplatili účastnický poplatek v minulých letech a dosud si nevyzvedli publikace z Třešti (Imunity v mezinárodním právu) nebo z Liblic (Jednotlivec v mezinárodním právu), je dostanou zdarma během konference. Stačí, pokud tento zájem potvrdí v rámci přihlášky. Pro ostatní účastníky budou tyto i další publikace vydávané ČSMP k dispozici za snížené ceny.

Vážení členové ČSMP, činnost Společnosti, včetně pořádání sympozia a vydávání publikací, je hrazena z Vašich příspěvků.

Proto si Vás při této příležitosti dovoluji požádat o úhradu členských příspěvků za rok 2019, samozřejmě pouze v případě, že jste tak dosud neučinili. Výše příspěvků byla schválena Valným shromáždění ČSMP dne 5. 3. 2018 tak, že příspěvek činí 500 Kč pro individuální členy, 200 Kč pro individuální členy - studenty a 5 000 Kč pro kolektivní členy. Účet ČSMP je veden u České spořitelny, a.s., a má číslo 1937706349/0800. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno člena (členů), za které je příspěvek hrazen, nebo uveďte své členské číslo jako variabilní symbol platby. Členské číslo lze zjistit na výše uvedené emailové adrese JUDr. Z. Trávníčkové. Děkujeme.

Těšíme se na bohatou účast a zajímavou diskusi.
S přátelským pozdravem,

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda České společnosti pro mezinárodní právo                      

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 85

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

International Law Commission event at the UN Library Geneva Legal Reading Room

24. 6. 2019    11:42

On 23 May 2019, on the the 50th anniversary of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in celebration of 100 Years of Multilateralism in Geneva, the UN Library Geneva hosted in the Legal Reading Room a special exhibit of League of Nations Archives, UN Archives, and Library collections for members of the International Law Commission. Remarks were delivered by Francesco Pisano, Director of the UN Library Geneva and Pavel Šturma, Chair of the ILC.

https://www.youtube.com/watch?v=6lcZyeXu0wk

UN Web TV: Pavel Šturma on Succession of States and State Responsibility

4. 6. 2018    16:27 
 
Mr. Pavel Šturma, Member of the International Law Commission, Professor of International Law, Charles University in Prague

https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english

News

Professor Šturma elected Chair of the International Law Commission

30.04.2019 20:55

On 29 April 2019, Professor Pavel Šturma was elected Chair of the International Law Commission at the beginning of its 71st session. This is a great success and recognition of prof. Šturma’s work. The election shows high respect commanded by prof. Šturma among international law experts. It is also a great success of the Czech Republic and its science of international law.

Professor Šturma teaches at the Faculty of Law of Charles University in Prague, where he is also head of the International Law Department. He was elected member of ILC for period 2017-2021. Before that he was already member for period 2012-2016.

The International Law Commission was established in 1947 to encourage the progressive development of international law and its codification. It is composed of 34 experts elected by UN General Assembly. The ILC holds annual sessions in Geneva where its members discuss various topics from international law and thus encourage its development. In past, the ILC prepared many universal treaties, e. g. in the field of diplomatic law or the law of treaties.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 9 (rok 2018) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo