Novinky

Jednota českých právníků udělila prof. Pavlu Šturmovi stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy

28.10.2019 12:01

V pátek 25. října 2019 se konalo ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy slavnostní zasedání Jednoty českých právníků, během kterého byly předány medaile Antonína rytíře Randy. 

Ty uděluje Rada Jednoty českých právníků (JČP) významným českým i zahraničním právníkům jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe, organizování právního života v zemi a upevňování přátelských vztahů.

Stříbrnou medailí Antonína rytíře Randy byl letos oceněn vedoucí Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., člen pražského sdružení JČP, a to za dlouholetou významnou činnost na poli mezinárodního práva a spolupráci při vzdělávací činnosti JČP.

Srdečně gratulujeme!

více informací zde:

https://advokatnidenik.cz/2019/10/25/medaile-antonina-rytire-randy-za-rok-2019-obdrzeli-soudci-a-akademici/

>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

POZVÁNKA - XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium (1. – 3. október 2021, Hotel Granit Smrekovica, SK)

07.07.2021 10:30

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV si Vás dovoľuje pozvať na XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium 

"Aktuálne výzvy medzinárodného práva – medzinárodné právo pred a po COVID-19"

1. – 3. október 2021, Hotel Granit Smrekovica***, Slovensko

Trinásty ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia je opäť organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt bol podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

V súvislosti s aktuálnou pandémiou sa do popredia záujmu expertov na oblasť medzinárodného práva dostáva aj aktuálna pandemická situácia, ktorá má svoj prirodzený dosah aj na medzinárodné právo. Cieľom sympózia je vytvoriť odborné fórum s cieľom prediskutovať otázky, ktoré ovplyvňujú medzinárodné právo v čase pandémie a zadefinovať oblasti, ktoré môžu zaznamenať rozvoj pod jej vplyvom.

Tohoročné sympózium, rozdelené do ôsmych pracovných blokov počas troch dní, vytvorí dostatočne široký priestor na pestré tematické rozvrhnutie programu. Aktuálne výzvy a hrozby, a to nie len pandemické, ale aj bezpečnostné, spoločenské či enviromentálne, vymedzujú široký okruh tém, ktoré zapadajú do rámca tohoročného sympózia. Priestor na diskusiu poskytuje aj „virtualizácia“ medzinárodných rokovaní a medzinárodnej normotvorby, či bezpečnosť online priestoru vo všeobecnosti.

V rámci podujatia bude už tradične vytvorený priestor aj na výmenu praktických skúseností, pohľadov a názorov k aktuálnym otázkam a problémom praxe medzinárodného práva. Z podujatia a jednotlivých príspevkov sa vydá recenzovaná publikácia.

Účastnícky poplatok je 90,- EUR.

V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. Účastnícky poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni:
IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1122.
V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

Predbežný program je v prílohe.

Registrácia na sympózium na: https://forms.gle/gqksSTzS7FtSJnmo6 pokiaľ možno do 15.09.2021

Prípadné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info aj na: https://www.ssmp-ssil.org

Miesto podujatia:  https://granithotels.sk/smrekovica/sk 

V prípade zrušenia sympózia kvôli epidemiologickej situácii bude zaplatený účasnícky poplatok plne refundovaný!

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 99

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 11 (rok 2020) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2021, Česká společnost pro mezinárodní právo