Novinky

Vyšel Bulletin ČSMP č. 2/2016

27.05.2016 10:07

Naleznete jej zde a také v sekci "Bulletiny".

>>

Zpráva z přednášky prof. Armanda de Mestrala na téma Regional and Megaregional Trade Agreements including TTIP

11.05.2016 12:22

Ve čtvrtek 21. dubna se na půdě Právnické fakulty UK uskutečnila přednáška kanadského profesora prof. Armanda de Mestrala z montrealské McGill University na téma „Regional and Megaregional Trade Agreements including TTIP“.

Na úvod své přednášky prof. de Mestral předestřel, že se bude věnovat velice aktuálnímu konceptu tzv. megaregionals, tj. mimořádně velkým dohodám o volném obchodu, a souvisejícím otázkám: Čím jsou tyto dohody jiné a specifické a jaký je jejich vývoj? V kontextu těchto dohod také upozornil na značný zájem veřejnosti, přičemž poukázal na příklad dohody TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), o které v Evropě musel snad slyšet už každý.

Kromě TTIP jsou zde však další megaregionals, buď již sjednané, nebo ve fázi vyjednávání: CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mezi EU a Kanadou, TPP (Trans-Pacific Partnership) mezi 13 tichomořskými zeměmi a RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) mezi Čínou, zeměmi ASEAN, Indií, Japonskem, Austrálií, Novým Zélandem a Jižní Koreou. Tyto dohody budou díky své velikosti pokrývat značnou část světového obchodu.

U TTIP např. půjde zhruba o 40 %. Zaměření těchto dohod je především na snižování obchodních bariér, pravidla k ochranným opatřením, anti-dumpingová opatření, ale stranou nezůstává ani sbližování regulatorních standardů.

Kanadský host ve svém výkladu mnohé přítomné překvapil neobvyklou interpretací evropské integrace, kdy dle jeho názoru je Česká republika vlastně součástí největší megaregionální dohody – Evropské unie. Ta je důkazem toho, že myšlenka velkých dohod o volném obchodu není rozhodně nová. To potvrzuje i fakt, že je v platnosti u WTO registrovaných přibližně 620 regionálních dohod o volném obchodu a jejich počet stále roste.

Co je však dnes jiné, je fenomén, kdy jsou sjednávány skupinami států navzájem. Je to důsledkem patové situace na půdě WTO, kde se není možné dohodnout na nových obchodních pravidlech a státy proto využívají ustanovení GATT, které dovoluje sjednávat preferenční obchodní dohody. Zůstává nicméně otázkou, jaký je přesně vztah dohod k pravidlům WTO a jiným mezinárodním smlouvám.

V průběhu přednášky se prof. de Mestral rovněž zaměřil i na to, kdo tyto dohody sjednává. Politologové v této souvislosti mluví o hegemonických projevech chování v mezinárodních vztazích a je pravdou, že megaregionals jsou iniciovány především ze strany velkých obchodních velmocí jako USA, EU a Čína. Spojené státy již dříve prosadily dohodu NAFTA. EU byla v minulosti také velice aktivní při uzavírání sousedských a bilaterálních obchodních dohod. Dnes to však už nestačí. Vyjednávají celá uskupení. Lze také pozorovat určitý konflikt mezi USA a Čínou, kdy TPP bylo sjednáno bez Číny a nastavuje pro ni příliš přísné standardy.

Proto má Čína zájem o sjednání vlastní megaregional. EU vyjednává nejen se Spojenými státy, ale chystá se i s Mexikem a již uzavřela dohodu CETA s Kanadou. Jde tedy o všechny země NAFTA a s ohledem na to vyslovil prof. de Mestral podezření, že má možná Brusel ambici v budoucnu tyto dohody sjednotit a vytvořit jednotnou severoatlantickou zónu volného obchodu. Zajímavé je také podle prof. De Mestrala, čím jsou megaregionals odlišné od zbytku. Svým rozsahem v počtu smluvních stran i množstvím oblastí, které upravují. TPP má např. 12 smluvních stran a každý, kdo vyjednává s EU, automaticky vyjednává s blokem 28 zemí.

Poslední část přednášky byla věnována ochraně investic, jejíž úpravu megaregionals také obsahují. Nejedná se v tomto případě o nic nového. NAFTA má takovou kapitolu. Existuje přibližně 3000 platných bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic a v posledních letech se ochraně investic věnují samostatné kapitoly v dohodách o volném obchodu.

V obecné rovině jsou navíc obchodní a investiční právo propojeny. Nově tedy i dohody CETA a TPP zahrnují investiční kapitoly. Ukazuje se však, že se jedná o nejkontroverznější části těchto dohod a zvláště v Evropě je proti tomu velký odpor. V této souvislosti přednášející upozornil na určitý paradox, pokud mají evropské země uzavřených nejvíce investičních dohod. Lze tak pozorovat, jak se mění přístup k investiční ochraně v momentě, kdy hrozí, že sami budete prostřednictvím těchto dohod žalováni.

Prof. De Mestral si proto položil řečnickou otázku, jak zajistit ochranu investorů v zahraničí, pokud se těchto dohod vzdáme, a dodal, že jsme v tomto systému „chyceni“ a nevíme, jak z něj ven. Z tohoto důvodu minulý rok Evropská komise také připravila návrh systému investičního soudu, který už s velkým překvapeních všech stihla prosadit do dohody CETA.

V samotném závěru se prof. De Mestral vrátil ke vztahu megaregionals s WTO s tím, že bude zajímavé v budoucnu zkoumat, jestli tyto dohody WTO oslabují, nebo naopak přispívají ke sjednocování standardů ve světovém obchodě a jsou tak určitou nadstavbou pravidel WTO.

Autor článku: Ondřej Svoboda

>>
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Akce

Pozvánka na 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium (Kroměříž)

10.04.2019 08:09

Vážení členové ČSMP a SSMP, milí kolegové a přátelé,

dovolte, abych Vás pozval na již 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které je plánováno na dny 4. až 6. 10. 2019.

Po úspěšných setkáních, která proběhla v říjnu 2007 ve Smoleniciach, v říjnu 2008 v Třešti, v říjnu 2009 v Bratislavě, v září 2011 v Třešti, v září 2012 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2013 v Liblicích, v říjnu 2014 v Trenčianských Teplicích, v říjnu 2015 opět v Třešti, v říjnu 2016 v Kúpeloch Nimnica, v říjnu 2017 v Liblicích a naposledy v říjnu 2018 opět v Kúpeloch Nimnica, se „štafeta“ organizování těchto vědeckých setkání vrací opět do rukou České společnosti pro mezinárodní právo.

Po delším hledání vhodného času, místa i tématu Vám dnes mohu oznámit, že jubilejní 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium se bude konat od pátku do neděle 4. až 6. 10. 2019 v Kroměříži, v prostorách Justiční akademie. Vzhledem k tomu, že poslední setkání na české půdě bylo v Liblicích a uvažovaný zámek AV ČR v Třešti je v rekonstrukci, zvolili jsme jiné místo, a to v krásném historickém městě na Hané, uprostřed Moravy. Zároveň jsme se po dobré zkušenosti z loňského třídenního sympozia v Kúpeloch Nimnica snažili najít takové místo, které by za stejných finančních nákladů umožnilo konat setkání od pátečního odpoledne do nedělního oběda.   

Obecným tématem letošního setkání je „Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu“, což je poměrně široké téma zajímavé pro právní nauku a praxi. Navazujeme tak i na výročí haagské konference 1899 a pařížské konference 1919. Toto téma totiž otevírá prostor pro řadu příspěvků zabývajících se jím z různé perspektivy, od historie diplomatických a judiciálních prostředků řešení sporů, přes Mezinárodní soudní dvůr a jeho předchůdce, mezinárodní soudy pro lidská práva až po ochranu investorů.

Tento dopis je též výzvou k podávání přihlášek s tématy příspěvků, a to nejpozději do 30. 6. 2019 (na mail: zuzana.travnickova@vse.cz). Na základě přihlášených příspěvků pak bude rozeslána konečná verze pozvánky s detailním programem. Předpokládáme, že příspěvky budou vydány ve formě recenzované publikace (kolektivní monografie podle českých kritérií hodnocení výsledků VVI).

Podobně jako u minulých setkání plánujeme" 

  • příjezd účastníků v pátek 4. 10. mezi 13 a 14 hod., 
  • zahájení konference od 14:30, 1. blok, večeři a společenské setkání, 
  • v sobotu 5. 10. pak pokračování pracovní části (2. blok, panelová diskuse k aktualitám v mezinárodním právu, aj.) a 
  • v neděli 6. 10. pak poslední bloky a zakončení konference obědem kolem 13:00. 

Vzhledem k nákladům spojeným s pronájmem konferenčního zařízení, ubytováním a stravováním v zařízení Justiční akademie v Kroměříži bude od každého účastníka vybírán konferenční poplatek ve výši 1.800 Kč nebo 70 EUR, zbytek nákladů pokryje ze svých a sponzorských zdrojů ČSMP.

V ceně poplatku je i publikace, která vyjde na začátku roku 2020. Kromě toho ti z účastníků tradičních sympozií, kteří zaplatili účastnický poplatek v minulých letech a dosud si nevyzvedli publikace z Třešti (Imunity v mezinárodním právu) nebo z Liblic (Jednotlivec v mezinárodním právu), je dostanou zdarma během konference. Stačí, pokud tento zájem potvrdí v rámci přihlášky. Pro ostatní účastníky budou tyto i další publikace vydávané ČSMP k dispozici za snížené ceny.

Vážení členové ČSMP, činnost Společnosti, včetně pořádání sympozia a vydávání publikací, je hrazena z Vašich příspěvků.

Proto si Vás při této příležitosti dovoluji požádat o úhradu členských příspěvků za rok 2019, samozřejmě pouze v případě, že jste tak dosud neučinili. Výše příspěvků byla schválena Valným shromáždění ČSMP dne 5. 3. 2018 tak, že příspěvek činí 500 Kč pro individuální členy, 200 Kč pro individuální členy - studenty a 5 000 Kč pro kolektivní členy. Účet ČSMP je veden u České spořitelny, a.s., a má číslo 1937706349/0800. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte jméno člena (členů), za které je příspěvek hrazen, nebo uveďte své členské číslo jako variabilní symbol platby. Členské číslo lze zjistit na výše uvedené emailové adrese JUDr. Z. Trávníčkové. Děkujeme.

Těšíme se na bohatou účast a zajímavou diskusi.
S přátelským pozdravem,

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda České společnosti pro mezinárodní právo                      

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 85

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

International Law Commission event at the UN Library Geneva Legal Reading Room

24. 6. 2019    11:42

On 23 May 2019, on the the 50th anniversary of the Vienna Convention on the Law of Treaties, and in celebration of 100 Years of Multilateralism in Geneva, the UN Library Geneva hosted in the Legal Reading Room a special exhibit of League of Nations Archives, UN Archives, and Library collections for members of the International Law Commission. Remarks were delivered by Francesco Pisano, Director of the UN Library Geneva and Pavel Šturma, Chair of the ILC.

https://www.youtube.com/watch?v=6lcZyeXu0wk

UN Web TV: Pavel Šturma on Succession of States and State Responsibility

4. 6. 2018    16:27 
 
Mr. Pavel Šturma, Member of the International Law Commission, Professor of International Law, Charles University in Prague

https://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/forum-on-business-and-human-rights/watch/pavel-Šturma-on-succession-of-states-and-state-responsibility/5823435342001/?term=&lan=english

News

Professor Šturma elected Chair of the International Law Commission

30.04.2019 20:55

On 29 April 2019, Professor Pavel Šturma was elected Chair of the International Law Commission at the beginning of its 71st session. This is a great success and recognition of prof. Šturma’s work. The election shows high respect commanded by prof. Šturma among international law experts. It is also a great success of the Czech Republic and its science of international law.

Professor Šturma teaches at the Faculty of Law of Charles University in Prague, where he is also head of the International Law Department. He was elected member of ILC for period 2017-2021. Before that he was already member for period 2012-2016.

The International Law Commission was established in 1947 to encourage the progressive development of international law and its codification. It is composed of 34 experts elected by UN General Assembly. The ILC holds annual sessions in Geneva where its members discuss various topics from international law and thus encourage its development. In past, the ILC prepared many universal treaties, e. g. in the field of diplomatic law or the law of treaties.

Source: Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 9 (rok 2018) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2019, Česká společnost pro mezinárodní právo