Novinky

Dopis členkám a členům České společnosti pro mezinárodní právo

25.03.2020 18:14

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo,

I když okolnosti zatím přednáškám a setkáním ČSMP v letošním roce příliš nepřejí, dovolte nám krátké ohlédnutí za rokem uplynulým, který byl na odborné akce a další aktivity ČSMP velmi bohatý.

Pozvání ČSMP k vystoupení přijali např. Sir Christopher Greenwood, dr. Martin Smolek, prof. Rainer Hofmann, prof. Heorhiy Dynys, dr. Petr Válek a Mgr. Martina Filippiová. Diskutována byla aktuální i tradiční mezinárodněprávní témata jako budoucnost mezinárodního soudnictví, otázky investiční arbitráže, nejnovější judikatura Mezinárodního soudního dvora nebo průběh a závěry letního setkání Smluvních stran Smlouvy o Antarktidě v Praze.

V říjnu 2019 uspořádala ČSMP v prostorách Justiční akademie v Kroměříží 12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium. A snad lze jménem organizátorů neskromně říci, že se jednalo o podařené setkání, které nabídlo účastníkům řadu inspirativních myšlenek a nových pohledů na řešení sporů podle mezinárodního práva. V letošním roce bude dokončena a vydána odborná monografie, která přinese hlavní poznatky ze sympozia i těm zájemcům, kteří se sympozia nezúčastnili.

Světlo světa spatřil v roce 2019 již 10. ročník České ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého (www.cyil.eu). Výzva k zasílání abstraktů do 11. ročníku (2020) už byla zveřejněna (termín do 30. 4. 2020), s vydáním ročenky počítáme stejně jako v předchozích letech na podzim tohoto roku.

Abychom mohli činnost společnosti realizovat, žádáme Vás o úhradu členských příspěvků. Výše členského příspěvku je 500,- Kč (snížený příspěvek studentů je 250,- Kč). Příspěvky prosím zasálejte na bankovní účet ČSMP u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1937706349/0800. Za Vaše příspěvky a dary předem děkujeme.

S ohledem na platnou právní úpravu spolkového práva si vás dovolujeme upozornit, že nemáte-li dále zájem být členem ČSMP, můžete ze Společnosti vystoupit, a to formou písemného prohlášení zaslaného na adresu Společnosti. Členové, kteří neuhradí včas svůj členský příspěvek, budou vyzváni úhradě v dodatečné lhůtě a v případě marného uplynutí dodatečné lhůty jejich členství v ČSMP zanikne v souladu s § 238 NOZ.

S pozdravem,

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., předseda ČSMP
JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D., hospodářka ČSMP

>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Akce

POZVÁNKA - XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium (1. – 3. október 2021, Hotel Granit Smrekovica, SK)

07.07.2021 10:30

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV si Vás dovoľuje pozvať na XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium 

"Aktuálne výzvy medzinárodného práva – medzinárodné právo pred a po COVID-19"

1. – 3. október 2021, Hotel Granit Smrekovica***, Slovensko

Trinásty ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia je opäť organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt bol podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.

V súvislosti s aktuálnou pandémiou sa do popredia záujmu expertov na oblasť medzinárodného práva dostáva aj aktuálna pandemická situácia, ktorá má svoj prirodzený dosah aj na medzinárodné právo. Cieľom sympózia je vytvoriť odborné fórum s cieľom prediskutovať otázky, ktoré ovplyvňujú medzinárodné právo v čase pandémie a zadefinovať oblasti, ktoré môžu zaznamenať rozvoj pod jej vplyvom.

Tohoročné sympózium, rozdelené do ôsmych pracovných blokov počas troch dní, vytvorí dostatočne široký priestor na pestré tematické rozvrhnutie programu. Aktuálne výzvy a hrozby, a to nie len pandemické, ale aj bezpečnostné, spoločenské či enviromentálne, vymedzujú široký okruh tém, ktoré zapadajú do rámca tohoročného sympózia. Priestor na diskusiu poskytuje aj „virtualizácia“ medzinárodných rokovaní a medzinárodnej normotvorby, či bezpečnosť online priestoru vo všeobecnosti.

V rámci podujatia bude už tradične vytvorený priestor aj na výmenu praktických skúseností, pohľadov a názorov k aktuálnym otázkam a problémom praxe medzinárodného práva. Z podujatia a jednotlivých príspevkov sa vydá recenzovaná publikácia.

Účastnícky poplatok je 90,- EUR.

V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. Účastnícky poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni:
IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1122.
V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka.

Predbežný program je v prílohe.

Registrácia na sympózium na: https://forms.gle/gqksSTzS7FtSJnmo6 pokiaľ možno do 15.09.2021

Prípadné otázky na email: office@ssmp-ssil.org

Info aj na: https://www.ssmp-ssil.org

Miesto podujatia:  https://granithotels.sk/smrekovica/sk 

V prípade zrušenia sympózia kvôli epidemiologickej situácii bude zaplatený účasnícky poplatok plne refundovaný!

>>

Záznamy: 1 - 1 ze 99

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol. 11 (rok 2020) - online 

Vyhledávání

© 2009 - 2021, Česká společnost pro mezinárodní právo