Zpráva z mezinárodněprávního sympózia České a Slovenské společnosti pro mezinárodní právo – (Hotel Flóra, Trenčianske Teplice, 10. – 11. 10. 2014)

25.11.2014 10:08

Mezinárodní právo jako ochránce světového pořádku: Vynutitelnost mezinárodního práva v 21. století

Ve dnech 10. – 11. října 2014 v Trenčianských Teplicích na Slovensku proběhlo VII. slovensko – české mezinárodněprávní sympózium. Je velmi potěšující, že každým ročníkem přibývá počet účastníků a velký zájem
o tuto akci mají také mladí začínající vědci. Všichni přítomní se sešli v pátek v poledne, kdy bylo sympózium zahájeno přátelským obědem.

První blok sympozia zahájil předseda Slovenské společnosti pro mezinárodní právo prof. Marek Šmid spolu
s předsedou České společnosti pro mezinárodní právo prof. Pavlem Šturmou. 

První vystoupil doc. Peter Vršanský z PF UK Bratislava s příspěvkem na téma „Použitie sily v medzinárodnom práve vo svetle konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou“. Rozsáhlou diskusi na toto téma vyvolal doc. Vršanským prezentovaný tzv. „kvadratický vztah“ spravedlnosti a práva. Dále následovalo vystoupení dr. Michaely Rišové, týkající se vynutitelnosti kogentních norem, kdy hovořila o použití těchto norem v praxi mezinárodních soudů, především Evropského soudu pro lidská práva. Téma bylo podloženo zajímavou judikaturou. 

Doktorandka PF UK v Praze Sandra Brožová přispěla s tématem Otázky efektivity výhrad k některým mnohostranným mezinárodním smlouvám. Poté dr. Zdeněk Nový (PF MU Brno) představil téma Role imunity státu
v mezinárodním investičním právu. V tématu se zaměřil na rozdíl mezi jurisdikční a exekuční imunitu státu. Jako poslední v tomto bloku vystoupil dr. Jozef Beňo z PF UMB Banská Bystrica a mluvil o spolupráci států při řešení mezinárodních sporů, tedy hlavně o kapitole VI. Charty OSN.

V druhém bloku byl prvním řečníkem prof. Pavel Šturma se zajímavým tématem Nesnesitelná lehkost sankcí. Příspěvek prof. Šturmy byl zajímavý už z pohledu samotného výkladu, neboť velmi poeticky prováděl paralelu mezi životem hrdinů známého Kunderovského románu a aplikací mezinárodních sankcí (resp. různých typů protiopatření) v současné praxi států. 

Poté vystoupil dr. Milan Beránek s příspěvkem Mezinárodní orgány a organizace v roli strážců světového pořádku při vynucování mezinárodněprávních norem. Jelikož dr. Beránek působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, jsou jeho příspěvky vždy velmi praktické a i zde uvedl mnoho příkladů ze své praxe. Dr. Peter Klanduch hovořil o právní povaze, interpretaci a vykonávaní rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. V rámci tohoto velmi zajímavého příspěvku byla rozebrána Rezoluce Rady bezpečnosti č. 2178/2014. 

Následně měl dr. Martin Faix příspěvek „Imunita medzinárodných organizácií ako prekážka dosahovania  spravedlivosti“. Dr. Faix se zaměřil především na působení mezinárodní mise OSN UNMIK v Kosovu a odpovědnosti za činy spáchané během působení. Posledním řečníkem prvního dne sympozia byl doc. Juraj Jankuv z PF TU Trnava
s tématem „Praktická aplikácia medzinárodného práva životného prostredia v praxi medzinárodných súdnych, arbitrážnych a iných orgánov“, kdy toto téma ilustroval na velmi známém a hodně citovaném judikátu Gabčíkovo-Nagymaros.

Druhý den sympozia začal příspěvkem dr. Petr Válek z MZV ČR, jehož název zněl Lze převzít kontrolní mechanismy pro dodržování lidských práv do mezinárodního humanitárního práva? Dr. Katarína Šmigová z Bratislavské univerzity měla příspěvek na téma „Ako zefektívniť dodržiavanie noriem medzinárodného humanitárneho práva“. Tyto dva příspěvky se vzájemně doplňovaly. Následně na problematiku humanitárního práva proběhla i rozsáhlá diskuse. Dalším řečníkem byl právník ESLP dr. Michal Kučera, který mluvil o implementaci rozsudků  ESLP. 

Příspěvky dr. Kučery jsou vždy velmi vítané, neboť kdo jiný by měl předat ostatním právníkům informace přímo
z dění ESLP než on. Dr. Matúš Huťka měl velmi zajímavý příspěvek na téma „(Právny) koncept prímeria medzi gangmi v Salvádore a otázka legality“. Vzhledem k jeho půlročnímu působení v Salvátoru bylo jeho vystoupení doplňováno velmi zajímavými konkrétními událostmi a informacemi přímo z tohoto místa. 

V diskusi se účastníci zamýšleli především nad tím, zda problematika, o které pan Huťka hovořil je zároveň
i problematika mezinárodní, resp. jak velkou pozornost by jí mělo mezinárodní právo věnovat. Poté dr. Arbet Daniel
z Trnavské univerzity vystoupil s příspěvkem „Zodpovednosť za civilné obete: Izrael vs. Hamás v roku 2014“.

Čtvrtý a poslední blok sympozia byl zahájen příspěvkem prof. Vladimíra Týče (PF MU Brno), a to na téma Renesance subsidiárních smluv v EU? Pan profesor hovořil konkrétně o dvou smlouvách, a to o dohodě o Jednotném patentovém soudu a smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Následovalo vystoupení Mgr. Tomáše Buchty s názvem „Vynútiteľnosť medzinárodného práva v. vynútiteľnosť práva EÚ“. 

Vzhledem k působení dr. Buchty v rámci EU byl jeho příspěvek zaměřený z praktického pohledu. Tento příspěvek vyvolal řadu dotazů, kdy dr. Buchta čelil otázkám, zda neporovnává neporovnatelné a zda je vůbec možné tyto dva „právní řády“ takto hodnotit.  Mgr. Ivana Gážiová pokračovala s tématem „Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí cez prizmu medzinárodného práva a nástrojov EÚ“, ve kterém zaměřila pozornost na výkon a vzájemné uznávání rozsudků členských států EU a Rady Evropy. 

Sympozium zakončil polský vědec Konrad Walczuk s přispěvkem „Medzinárodné dohody a európske právo
v ústavnej hierarchii prameňov  práva poľskej Republiky“. V tomto příspěvku poznamenal, že v některých otázkách, zejména pokud jde o pojem manželství, polská ústava má přednost před mezinárodním právem. 

Po celou dobu sympózia panovala opět velmi přátelská a uvolněná atmosféra. A to nejenom během samotného sympózia, ale i ve večerních hodinách u vína a možnosti relaxovat v lázeňském prostředí za nádherného podzimního počasí.

Autorky článku: Mgr. Kamila Hájíčková a JUDr. Alla Tymofeyeva 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo