Zpráva z přednášky "Nový trend transparentnosti v investiční arbitráži"

14.07.2015 11:10

Na půdě Právnické fakulty UK se dne 21. dubna 2015 uskutečnila pod záštitou České společnosti pro mezinárodní právo přednáška profesorky mezinárodní práva ženevské univerzity a bývalé předsedkyně Evropské společnosti pro mezinárodní právo Laurence Boisson de Chazournes s názvem Investment arbitration and transparency: the UNCITRAL steps (Investiční arbitráž a transparentnost: kroky UNCITRAL).

Vzhledem k rostoucí veřejné kritice zaměřené na investiční mezinárodní arbitráž, a mimo jiné její netransparentnost, a nedávnému otevření Úmluvy UNCITRAL o transparentnosti k podpisu bylo od počátku jasné, že profesorka Boisson de Chazournes si zvolila téma nesmírně zajímavé a aktuální.

Na začátek své přednášky profesorka Boisson de Chazournes připomněla, že koncept transparentnosti není pro mezinárodní právo zcela typický a je poměrně novým jevem, zvláště s ohledem k mezinárodnímu investičnímu právu.

Z tohoto důvodu také ani nemáme přesnou představu o tom, co pod transparentnost přesně spadá. Transparentnost totiž může mít několik významů. Do nedávna byla především chápána v právu mezinárodních investic jako jeden z možných elementů standardu spravedlivého a rovného zacházení. V současnosti je však čím dál častěji chápána ve svém procesním smyslu, jako jeden z vůdčích principů v procesu mezinárodní arbitráže.

Toto pojetí v mezinárodním ekonomickém právu se jako první prosadilo na půdě Světové obchodní organizace. Následně se promítlo do textu Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) a do Dodatečných pravidel Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů (ICSID).

Trend rostoucí transparentnosti prozatím dosáhl svého vrcholu při činnosti Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Nejdříve byla dne 13. července 2013 přijata nová Pravidla transparentnosti UNCITRAL, která byla potvrzena Valným shromážděním OSN dne 16. prosince 2013 a vstoupily v platnost 1. dubna 2014. Použijí se tedy automaticky na urovnávání sporů mezi investorem a státem vzniklých na základě smluv uzavřených po
1. dubnu 2014, pokud tyto smlouvy odkazují na pravidla rozhodčího řízení komise UNCITRAL.

Druhým krokem byla Úmluva o transparentnosti v arbitrážních řízeních mezi investorem a státem vedených na základě dohod o ochraně investic. Na návrhu textu Úmluvy se pracovalo od roku 2013 a v průběhu 47. zasedání UNCITRAL dne 9. července 2014 byl text schválen a následně přijat Valným shromážděním OSN dne 10. prosince 2014.

Jejím hlavním smyslem je aplikaci Pravidel transparentnosti na více než 3000 investičních dohod, které byly sjednány před jejich vstupem v platnost. Rozšiřuje také působnost Pravidel transparentnosti na jiná arbitrážní pravidla než UNCITAL, např. pravidla ICSID nebo Švédské obchodní komory.

Prakticky by se nově přijatá úprava měla promítnout do čtyř hlavní oblastí. Strany sporu budou mít povinnost oznámit zahájení sporu centrálnímu informačnímu místu („registry“) spravovanému UNCITRAL.

Zde budou také všechny dokumenty zpřístupněny veřejnosti, a to jak rozhodnutí soudu, tak také podání stran. Slyšení budou veřejná a zúčastněné strany, včetně třetích stran, kde se především předpokládají zástupci občanské společností, budou moci rozhodčímu soudu podávat návrhy. Nicméně bude také zaručena přiměřená ochrana důvěrných informací, přičemž tato ochranná opatření jsou srovnatelná s těmi uplatňovanými u vnitrostátních soudů.

V závěru přednášky profesorka Boisson de Chazournes upozornila na flexibilitu a množství výjimek, které Úmluva smluvním stranám nabízí. Podle jejího názoru se tak bude jednat o dlouhodobý proces, než se transparentnost stane obvyklým standardem investiční arbitráže a prosadí se do všech sporů vedených v budoucnu smluvními stranami Úmluvy.

V širších souvislostech bude také zajímavé sledovat, jestli bude pokračovat efekt „sněhové koule“ započatý ve WTO a zda se transparentnost bude dále rozšiřovat i prostřednictvím makroregionálních obchodních dohod, které jsou v současnosti sjednávány (známé pod zkratkami CETA, TPP, TTIP).

Je také otázkou, jak bude s novým pravidly zacházeno rozhodčími soudy? Lze očekávat, že se arbitrážní řízení prodlouží a bude více náročné i finančně, protože rozhodčí soudy budou s novými pravidly a před zraky veřejnosti mnohem více opatrné. Přednáška a následná diskuze však vedly k mnoha dalším zajímavým úvahám nad problematikou transparentnosti v investiční arbitráži.

Dodejme, že slavnostní podpisový ceremoniál Úmluvy o transparentnosti proběhl dne 17. března 2015 v Port Louis na Mauriciu (odtud se také Úmluva nazývá „Mauricijská“) a účastnili se ho zástupci Kanady, Finska, Francie, Německa, Švédska, Velké Británie, Spojených Států a Mauriciu.

Do dnešní doby své podpisy připojily Itálie, Sýrie a Švýcarsko. Úmluva vstoupí v planost po ratifikaci třemi smluvními stranami, přičemž prozatím tak učinil pouze Mauricius.
 

Autor článku: Mgr. Ondřej Svoboda

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo