Novoroční dopis předsedy Společnosti

02.01.2013 17:55

Vážené členky a vážení členové Společnosti,

před několika málo týdny jsme si na poslední schůzi České společnosti pro mezinárodní právo, konané 5. 12.2012,
s některými z Vás popřáli příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.

Rád bych nyní ještě jednou a všem členům ČSMP popřál, aby rok 2013 přinesl štěstí a zdraví, co se týče Vašeho života, a byl také úspěšný ve Vaší práci, studiu, výzkumu či podnikání. V neposlední řadě bych rád popřál úspěchy České společnosti pro mezinárodní právo.

Jak víte, rok 2012 přinesl v životě ČSMP vedle již tradičních aktivit, jako jsou přednášky českých či zahraničních odborníků, které se konají z praktických důvodů převážně v Praze (na půdě Právnické fakulty UK), také již
V. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které se konalo 28.-29.9.2012 v Kúpeloch Nimnica. Pracovní
i společenský program, který pro účastníky zorganizovali kolegové ze Slovenské společnosti pro mezinárodní právo (pod vedením jejího předsedy prof. Marka Šmida), byl na vysoké úrovni.

Pro nás je tedy jedním z úkolů pro rok 2013, uspořádat již VI. česko-slovenské sympozium, a to pravděpodobně na konci září nebo začátku října. Přesné místo, čas a program budou oznámeny na konci jara.

Připomínám, že na jaře 2012 vyšla neperiodická publikace, akta ze IV. sympozia, organizovaného ČSMP v Třešti, pod názvem Stát vs. nestátní aktéři, Praha: ČSMP, 2012. Pro členy Společnosti, kteří do ní nepřispěli, je dispozici za zvýhodněnou cenu.

Pokud jde o pravidelné publikační aktivity Společnosti, i zde můžeme hovořit o tradici a novinkách. Již tradičně na konci října, v období mezi vinobraním a ochutnáváním mladého, Svatomartinského vína, vyšlo nové, již  3. číslo České ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého  (Czech Yearbook of Public & Private International Law). Poslední svazek je dokonce svým rozsahem (380 str.) i pestrostí příspěvků ještě bohatší, než tomu bylo u prvních dvou čísel. Všichni členové ČSMP, kteří mají zaplacené příspěvky za rok 2012, dostali, nebo si mohou ještě vyzvednout bezplatný výtisk. Kromě toho je k dispozici i elektronická (on-line) verze na www.cyil.eu.

Tři ročníky už představují tradici, byť novodobou, která – jak pevně věřím – přetrvá a bude i nadále přispívat
k prezentaci české nauky a praxe mezinárodního práva doma i v zahraničí. To samozřejmě neznamená, že není co zlepšovat. Kritické připomínky nám pomohou k odstranění nedostatků a zvýšení obsahové a formální úrovně této publikace.

Řadu náročných úkolů, které se snažíme plnit bez profesionálního zázemí některého z velkých nakladatelství, ovšem můžeme zvládnout jen díky obětavé a bezplatné práci našich členů. Proto bych jí chtěl ocenit a současně vyzvat příznivce i kritiky, aby se více zapojili do tohoto projektu autorsky, nebo též posíláním informací o nových zajímavých publikacích pro bibliografický přehled a případné recenze.

Abychom však příští podzim mohli sklízet kvalitní hrozny, je třeba již teď začít pracovat. Proto vyhlašujeme výzvu
k podávání příspěvků pro Ročenku 2013.

Ročenka ČSMP bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena i nadále zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo).

Termín pro odevzdání příspěvků je určen na 27. května 2013 (pondělí).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je max. 15 str. u článků a max. 10 str. u informací, včetně resumé
(v jiném jazyce, např. češtině), doporučený styl OSCOLA, písmo Times New Roman, řádkování 1,5. Redakční rada zajistí jazykovou korekturu a recenzní řízení pro články nabídnuté do Ročenky. Přijímáme nejen vědecké články ve výše uvedeném rozsahu, ale také kratší informace, recenze a příspěvky do rubriky Česká praxe mezinárodního práva.

Novinkou roku 2012 se stal Bulletin ČSMP jako další periodikum, které vydává Společnost bezplatně zejména pro své členy v papírové i elektronické podobě. Bulletin obsahuje informace o uskutečněných a plánových přednáškách, konferencích či dalších akcích, jakož i kratší články k aktuálním tématům mezinárodního práva. Díky úsilí vědecké tajemnice dr. Veroniky Bílkové v roce 2012 vyšla první tři čísla (čítajíc v to dvojnásobné číslo 3/2012 na konci roku).

Tímto se ČSMP zařadila mezi obdobné vědecké společnosti, které většinou vydávají vedle vědeckého časopisu či ročenky také informační Bulletin nebo Newsletter. Aby mohl Bulletin ČSMP vycházet i v roce 2013, potřebujeme více příspěvků, popř. včetně fotografií. Proto vyzýváme k jejich psaní a posílání.

Na rozdíl od Ročenky, příspěvky do Bulletinu a také na webové stránky Společnosti je třeba posílat průběžně. Je tak lze zajistit pravidelný, aktuální a autorsky různorodý obsah.

Informace o Ročence, Bulletinu a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP budou i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Doufám, že zachováte přízeň naší Společnosti také v roce 2013.

Dobrý rok, PF 2013, Vám všem přeje

 

Pavel Šturma

předseda Společnosti   

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo