Zpráva z mezinárodněprávního sympózia České a Slovenské společnosti pro mezinárodní právo, Lázně Nimnica, Slovensko, 28. – 29.9.2012

16.10.2012 16:05

Ve dnech 28. – 29. 9. 2012 proběhl pátý ročník česko-slovenského mezinárodněprávního sympózia, tentokrát organizovaného Slovenskou společností pro mezinárodní právo. Setkání proběhlo v malebné části Slovenska a to
v oblasti Pováží v lázních Nimnica - v nejmladších slovenských lázních, které vznikly kolem roku 1953
a jsou minerální perlou Slovenska.

Letošní sympózium se zaměřilo na problematiku „Mezinárodní soudní dvůr: slovenská a česká teorie
a praxe“.

Konference byla zahájena úvodním slovem předsedy SSMP prof. JUDr. Marka Šmida. Účastníky sympózia zároveň přivítal i předseda ČSMP prof. JUDr. Pavel Šturma a místopředseda SSMP JUDr. Metod Špaček. Zároveň byli všichni zúčastnění přivítáni ředitelem lázní Nimnica, což dotvářelo již tak přátelskou atmosféru.

Program byl rozdělen do čtyř zajímavých panelů, v rámci nichž probíhaly velmi zajímavé debaty, které mnohdy pokračovaly i v kuloárech. 

První den setkání vystoupili řečníci se svými příspěvky v rámci panelu „Mezinárodní soudní dvůr: minulost, současnost
a budoucnost a národní praxe.“ Odbornou diskusi zahájil JUDr. Milan Beránek z MZV ČR, který se věnoval otázce postavení MSD na současné mezinárodní scéně, kdy vyvstala následná debata o činnosti MSD a jeho vlivu na utváření mezinárodního práva.

Velmi zajímavým příspěvkem přispěl JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. z MZV ČR, který obeznámil zúčastněné
s předchůdcem MSD – Všeobecným konzistoriem.  První blok uzavíral prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (PF UK Praha, ÚSP AV ČR), který z pozice člena Komise OSN pro mezinárodní právo hovořil a dialogu MSD a Komise pro mezinárodní právo a dostal se k zajímavé problematice principu aut dedere aut judicare, ilustrovaném na známém případu Belgie vs. Senegal, a doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc., který hovořil o aktuálních otázkách kodifikace MP, se zaměřením na otázku tvorby a dokazování obyčejových norem v mezinárodním právu.

Druhý panel zahájil Peter Dudič, LL.M, který otevřel problematiku známého případu Gabčíkovo-Nagymaros, a to
z pohledu dvou principů „no harm principle“ a „equitable utilisation“. Na tuto problematiku navázal JUDr. Metod Špaček z MZV SR, který poskytl účastníkům svůj pohled na současnou situaci tohoto případu a jeho následném právním a politickém vývoji. Mgr. Jaroslav Větrovský a Dr. Konrad Walczuk uzavřeli páteční diskuzní den a to příspěvky, ve kterých Jaroslav Větrovský připomněl JUDr. Petera Tomku, CSc.

Ten byl v únoru 2012 zvolen předsedou MSD. Ve svém příspěvku se věnoval především dynamickému a statickému výkladu mezinárodních smluv a to především v individuálních stanoviscích tohoto významného soudce. Dr. Konrad Walczuk se věnoval otázce národní suverenity státu a vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva.

Za zmínku taktéž stojí večerní program, kdy účastníci mohli „na vlastní kůži“ zažít nádherné wellnes podmínky, které lázně Nimnica poskytují. A nebylo by to odborné setkání, kdyby se nediskutovalo i ve vyhřívaném bazénu. Po tomto zážitku bylo možné pokračovat v příjemné atmosféře u sklenky vína.

Další blok panelů byl zahájen v sobotu 29. září dopoledne. Příspěvky tohoto bloku byly zaměřeny na vybrané problémy v judikatuře MSD. Blok byl zahájen vystoupením JUDr. Kataríny Šmigové, PhD, LL.M (FP PEU Bratislava), věnovaným problematice mezinárodněprávní ochraně životního prostředí. Na téma volně navázala Mgr. Kamila Šrolerová svojí analýzou rozsudků a posudků MSD, týkajících se jaderných zbraní.

JUDr. Michal Kučera (kancelář ESLP) hovořil o mezistátní stížnosti podle Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod – alternativa nebo konkurence pravomoci MSD. Stručně tuto problematiku ilustroval na případu Gruzie vs. Rusko. JUDr. Peter Klanduch, PhD., z MZV SR navázal na problematiku prof. Šturmy z předchozího dne, a to na princip aut dedere aut judicare.

Poslední blok s názvem „Mezinárodní spravedlnost v ozbrojených konfliktech“ zahrnoval čtyři příspěvky. Mgr. Petra Benešová z MZV ČR hovořila o mezinárodních trestních tribunálech. JUDr. Marcel Vysocký, PhD., se věnoval problematice klasifikace vnitrostátního ozbrojeného konfliktu v kontextu situace v Sýrii. Poslední panel a tudíž celé sympózium uzavíral Mgr. Andrej Mongiello, který se zaměřil na mezinárodněprávní koncepce, upravující post-konfliktní situace.

Letošní setkání nebudou připomínat pouze vzpomínky účastníků a fotografie, ale taktéž publikace zahrnující výše zmíněné příspěvky.

Setkání probíhalo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře s výhledem na výběžky Javorníků nad Nosickou vodní nádrží a opravdu lze vážně konstatovat, že laťka pro příští tedy 6. společné setkání byla nasazena velmi vysoko.

Autorka článku: Kamila Šrolerová

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo