Zpráva z VI. ročníku česko-slovenského mezinárodně právního sympózia na téma „Právo mezinárodních smluv“

15.10.2013 21:14

Ve dnech 4. – 5. 10. 2013 proběhl šestý ročník česko-slovenského mezinárodněprávního sympózia věnovaného výkladu a aplikaci mezinárodních smluv v průběhu času. Do této doby již proběhlo pět úspěšných setkání českých
a slovenských odborníků v oblasti mezinárodního práva, a to zejména na území Slovenska v roce 2007 ve Smoleniciach, v říjnu roku 2009 v Bratislavě a v září 2012 v Kúpeloch Nimnice.

Česká strana sympózium pořádala v  roce 2008 a 2011 v Třešti a tento rok zvolila nové místo, Zámek Liblice.
O tomto místě bychom mohly uvést několik slov. Zámek Liblice je v současnosti ve vlastnictví Akademie věd České republiky, ale ne vždy tomu tak bylo, což dokazuje jeho bohatá historie. Zámek Liblice byl postaven v roce 1699 italským architektem Giovannim Battistou Alliprandim, a je jednou z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka.

Posledním šlechtickým rodem vlastnícím zámek byli Valdštejnové. V roce 1945 přešel majetek do vlastnictví státu. Pro moderní dějiny je památný tím, že zde ve dnech 27. a 28. května 1963  proběhla konference u příležitosti 80. výročí narození F. Kafky.

Konferenci zahájil svým úvodním slovem předseda Slovenské společnosti pro mezinárodní právo („SSMP“) prof. JUDr. Marek Šmid. Na něj navázal přivítáním účastníků předseda České společnosti pro mezinárodní právo („ČSMP“) prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. Bezprostředně poté začal první blok konference s názvem „Právo mezinárodních smluv v teorii a praxi“. V tomto bloku se prof. Šturma vyjádřil k novinkám činnosti Komise OSN pro mezinárodní právo s důrazem na problematiku smluvní praxe.

JUDr. Milan Beránek z MZV ČR hovořil ve svém příspěvku o problémech postupu při uzavírání mezinárodních smluv Českou republikou, a to zejména o překračování kompetencí nejvyšším státním zastupitelstvím v otázkách spolupráce v trestních věcech. Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. ukončil první tematický blok svým příspěvkem na téma „Soulad smluvních závazků podle čl. 30 VÚSP“, ve kterém mluvil zejména o specifikách čl. 103 Charty OSN. 

Po krátké přestávce následoval další blok, který zahájila JUDr. Dagmar Černá, Ph.D. Z pozice zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí ČR porovnávala smluvní praxi v České republice a ve Francii. Poté dostala slovo Mgr. Linda Janků, která hovořila o právním institutu výhrad k mezinárodním lidsko-právním smlouvám. Závěrem konstatovala, že mechanismus Vídeňské úmluvy o smluvním právu je použitelný i na mezinárodní smlouvy týkající se ochrany lidských práv.

Ve svém praktickém příspěvku se JUDr. Eva Villacis, Ph.D., podělila o své zkušenosti s uzavíráním Kampalských dodatků k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu. Páteční část sympózia uzavřel svým vystoupením Mgr. Petr Pavlovič, který se dotkl otázky klauzule rebus sic stantibus ve světle zásady pacta sunt servanda. Po pracovní části sympózia následovala neformální diskuse u skleničky dobrého místního vína.

Sobotní ráno přineslo nejenom pokračování v zajímavé vědecké diskusi, ale i hezké sluneční počasí, které přispívalo
k dobré náladě účastníků. Metodologickým výkladem mezinárodních smluv začal první blok druhého dne sympózia Mgr. Jaroslav Větrovský, Ph.D. Nejenom o svém kulinářském umění, ale i o výkladu Evropské úmluvy
o lidských právech mluvil právník Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Michal Kučera. Na něj navázala
s výkladem čl. 10 Evropské úmluvy JUDr. Alla Tymofeyeva, Ph.D., která přispěla k uvolněné atmosféře svým vytříbeným humorem.

Příspěvek JUDr. Ondřeje Svačka, Ph.D. byl věnován významu judikatury ad hoc tribunálů pro výklad Statutu MTS. Tento ranní blok uzavřel svým vtipným příspěvkem doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc., který při výkladu smluv
v oblasti kosmického práva nabízel levnou koupi pozemků lunární ambasády za pouhých tisíc korun.
Závěrečný blok konference byl věnován smlouvám v jednotlivých oblastech mezinárodního práva. JUDr. Metod Špaček, Ph.D., přesvědčoval veřejnost o přínosu přijetí zákona o mezinárodních smlouvách na Slovensku, na což čeští zástupci Ministerstva zahraničních věcí reagovali poznámkou, že takovýto právní předpis by uvítali i v ČR.

Následovalo vystoupení Mgr. Kamily Hájíčkové o smluvní praxi v oblasti zbraní hromadného ničení, přičemž posluchači vyslovili přání, aby pro Českou republiku zůstala otázka těchto ničivých zbraní pouze v teoretické rovině. Sandra Brožová mluvila o dobré víře ve smluvním právu mezinárodních organizací. O Arktickém smluvním režimu hovořila JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D. Nezapomenutelným byl obrázek osamělého ledního medvěda na ledové kře v její powerpointové prezentaci.

Praktickou otázku týkající se sukcese členských států EU nastolil Mgr. Tomáš Buchta. Zejména uvažoval o tom, zda zůstanou členskými státy EU i ty státy, které by prohlásily svoji nezávislost na státu, který je členem EU. Odbornou debatu uzavřel Mgr. Andrej Mongiello se svým příspěvkem o vlivu ukončení ozbrojeného konfliktu na mezinárodní smlouvy.

Na adresu prof. Šturmy a dalších organizátorů sympózia zaznělo mnoho pochval. Nelze nezmínit slova JUDr. Michala Kučery, který svůj příspěvek zahájil ukázkou upomínkové brašny z kolokvia Francouzské společnosti pro mezinárodní právo, jehož se v minulosti zúčastnil.

Tímto gestem vyjádřil své poděkování organizátorům a vyslovil názor, že tato akce ČSMP je přinejmenším na stejné úrovni jako akce ve Francii. Na což prof. Šturma s úsměvem dodal, že k tomu nám chybí ještě zmíněná konferenční brašna.

Autorky článku: AllaTymofeyeva a Kamila Hájíčková

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo