Zpráva z konference "Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949" (13. 11. 2009, Praha)

16.11.2009 14:22

V pátek 13. listopadu 2009 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila konference věnovaná mezinárodnímu humanitárnímu právu. Konference byla organizována Právnickou fakultou UK ve spolupráci s Českým Červeným křížem a záštitu nad celou konferencí převzalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Hlavním motivem zorganizování konference na zmíněné téma byla skutečnost, že právě v tomto roce si připomínáme 60. let od přijetí Ženevských úmluv z roku 1949, které představují významný mezník ve vývoji mezinárodního humanitárního práva.

Právě Ženevské úmluvy daly vzniknout právní regulaci ochrany obětí vojny. Je ovšem nutno podotknout, že krátce po zahájení konference se připomnělo ještě jedno výročí, které rovněž nemůžeme opomenout, i když ve svém počátku by se mohlo jevit, že šlo spíše o negativum než pozitivum v historii lidstva. Mluvíme o bitvě u Solferina z 24. června 1859 a tento rok si tedy připomínáme 150. výročí bitvy u Solferina, která se stala událostí, jež byla počátkem existence mezinárodního humanitárního práva vůbec.

Na půdě Právnické fakulty se sešli zástupci jak akademiků, tak i praktiků. Zúčastnili se jí členové jak České společnosti pro mezinárodní právo jako i Slovenské společnosti pro mezinárodní právo, členové Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Bratislavské vysoké školy práva, Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze, Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a z dalších vysokých škol.

Dále se účastnili odborníci z praxe z Českého červeného kříže, zástupci z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva obrany ČR a také Hasičského a záchranného sboru ČR. Celkem se jednalo o 50 osob.

Konference byla jedním z výsledků grantového projektu Grantové agentury Akademie věd - „Mezinárodní humanitární právo“. Dalším z výstupů zmíněného grantového projektu je také připravovaná monografie Mezinárodní humanitární právo, která je v tisku v nakladatelství C.H. Beck. Cílem této publikace je uceleně rozebrat mezinárodněprávní regulaci ozbrojených konfliktů v současnosti.

Účastníky konference přivítali prof. Pavel Šturma (v zastoupení děkana PF UK) a doc. Jan Ondřej za organizační výbor. V úvodu konference vystoupili JUDr. Jaroslav Horák, vrchní ředitel sekce právní MZV ČR, a Dr. Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže.

Samotná konference byla rozdělena na tři tématické bloky:

1. Pravidla mezinárodního humanitárního práva,
2. Implementace MHP a úloha mezinárodních organizací,
3. Provádění mezinárodního humanitárního práva v České republice.

Z členů ČSMP kromě jiných s referátem vystoupil prof. Pavel Šturma, který se věnoval otázce univerzální jurisdikce a postihu závažných porušení Ženevských úmluv z roku 1949 poukázáním na aktuální rezoluci Valného shromáždění OSN z r. 2009: „The Scope of Application of the Principle of Universal Jurisdiction“.

Prof. Dalibor Jílek se zaměřil na problematiku zásady proporcionality a možnosti nahlížet na ni jako na součinitele přiměřenosti.

Také vystoupil doc. Jan Ondřej, který poukázal na zákaz použití některých druhů zbraní za ozbrojeného konfliktu a pojednával též o významu smíšených instrumentů, otázka, ve které se střetává jak právo ozbrojených konfliktů, tak i právo odzbrojení.

JUDr. Veronika Bílková zaměřila pozornost účastníků konference na vnitrostátní ozbrojený konflikt, konkrétně na jedno z aktuálních témat současnosti, a to na nestátní stranu a její právní postavení v konfliktu.

Z hostů vystoupil s delším příspěvkem doc. Martin Palouš, velvyslanec, stálý zástupce ČR při OSN v New Yorku, který hovořil o humanitárním právu z hlediska činnosti OSN.

JUDr. Renáta Klečková, z mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR vystoupila s příspěvkem na téma: Ministerstvo zahraničních věcí a humanitární právo. Konstatovala, že Ministerstvo zahraničí není expertní nezávislý právní orgán a z tohoto pohledu musí být vnímána i aktuální politika v oblasti zajištění respektování MHP.

Se zajímavým příspěvkem vystoupila zástupkyně SSMP JUDr. Katarína Galdunová z Bratislavské vysoké školy práva. Zabývala se otázkou postavení příslušníků ozbrojených sil USA a trestněprávním stíháním válečných zločinů.

Konference se vzhledem na zajímavá a aktuální témata prodloužila ve svém trvaní téměř o hodinu a půl a skončila v pozdní, večerní hodinu. Přesto vystupující, jakož i pasivní účastníci, měli po celou dobu možnost nejen získávat poznatky k různým aspektům týkajících se mezinárodního humanitárního práva, ale také se přímo zapojit se svými dotazy nebo podněty, kterým byl dán dostatečný prostor pro diskusi.

Vedle vysoké úrovně, ať už odborné nebo osobnostní všech vystupujících, je nutno také ocenit výborné organizační zvládnutí celé konference.


Mgr. Jana Ondrovičová

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2022, Česká společnost pro mezinárodní právo