Zpráva o konferenci - IV. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, Zámecký hotel Třešť

04.10.2011 12:15

Mezinárodněprávní symposium České a Slovenské společnosti pro mezinárodní právo, Konferenční centrum Akademie věd ČR, Zámecký hotel Třešť, 16. - 17. 9. 2011

Letos se uskutečnilo v pořadí již čtvrté česko-slovenské mezinárodněprávní symposium organizované Českou společností pro mezinárodní právo a Slovenskou společností pro mezinárodní právo. V polovině září měli členové a členky obou společností možnost se setkat na symposiu v nádherném prostředí Zámeckého hotelu v Třešti a navázat tak na již existující tradici společných setkání. 

Letošní symposium se zaměřilo na problematiku „Stát vs. nestátní aktéři“.

Konference byla zahájena úvodním slovem předsedy ČSMP prof. JUDr. Pavla Šturmy a dále probíhala za aktivní účasti předsedy SSMP prof. JUDr. Marka Šmida a místopředsedy SSMP JUDr. Metoda Špačka, kteří se ujali slova nejen prostřednictvím svých příspěvků, ale také moderováním jednotlivých bloků. 

Program byl rozdělen celkově do čtyř panelů. V první den setkání vystoupili řečníci s příspěvky zařazenými do panelu s tématy o postavení nestátních aktérů v státocentrickém systému mezinárodního práva a v systému ochrany mezinárodních investic.

V rámci těchto dvou bloků své příspěvky přednesl např. prof. JUDr. Pavel Šturma, mkterý se zaměřil na posouzení vztahu ezi investicemi, resp. jejich ochranou, a lidskými právy navzájem a v kontextu institutů obecného mezinárodního práva (výklad smluv a odpovědnost států). Tím se dostal k otázce izolace nebo naopak systémové integrace těchto na první pohled odlišných oblastí mezinárodního práva.  

Zajímavé vystoupení též prezentovali odborníci z MZV ČR, a to JUDr. Milan Beránek, který se věnoval otázce – co je možné dle současného práva zahrnout do „definice“ nestátních aktérů – a zároveň posluchačům poskytl svůj vlastní pohled na tuto, obecným mezinárodním právem blíže nedefinovanou skupinu subjektů.

JUDr. Pavel Caban poukázal několika poznámkami na poradní posudek Mezinárodního soudního dvora o legalitě jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova a podal nejen přehledné shrnutí obsahu zmíněného posudku. Své vystoupení také doplnil kritickým pohledem na samotný obsah a možné alternativy znění posudku s ohledem na platné mezinárodní právo.

JUDr. Metod Špaček (MZV SR) se zaměřil na aktuální mezinárodněprávní problémy dvojího občanství v slovensko - maďarském kontextu. JUDr. Peter Lysina poukázal na několik praktických aspektů smluv o ochraně investic a sporů z nich ve světle práva Evropské unie. V diskusi vystoupil též doc. JUDr. Juraj Jankuv z Právnické fakulty Trnavské univerzity.

Další blok panelů byl zahájen v sobotu 17. září dopoledne. Příspěvky tohoto bloku se zaměřily na problematiku aktuálních problémů mezi nestátními aktéry a jednotlivcem jakož i na vztah lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. 

Vystoupení předsedy SSMP prof. Marka Šmida pojednávající o ochraně života a interrupci v souvislosti s ochranou svobody svědomí v Základní úmluvě mezi Slovenskou republikou a Svatým stolcem, jakož i otázkou postavení církví a jejich registrace z pohledu platné slovenské právní úpravy.

Na prezentaci JUDr. Milana Beránka z předešlého dne navázal ref.iur Martin Faix příspěvkem o problematice jednoho z nestátních aktérů – mezinárodní nevládní organizace a jejich právního postavení v současném mezinárodním právu, a to nejen v kontextu změn, které jsou navrhovány a projednávány na půdě OSN. Tématem obsáhlého příspěvku JUDr. Josefa Mrázka (ÚSP AV ČR) bylo použití ozbrojené síly nestátními aktéry a právo na sebeobranu.

V posledním bloku zazněly čtyři příspěvky zaměřené na oblast lidských práv a humanitárního práva.

Na nová lidská práva vznikající vývojem mezinárodního práva jako novou kategorii lidských práv se ve svém vystoupení zaměřila Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková.

JUDr. Michal Kučera (kancelář ESLP) se zabýval odpovědností státu podle Evropské úmluvy o lidských právech a aplikací Úmluvy v obchodních vztazích. JUDr. PhDr. Dagmar Černá ukázala na případu Kolumbie problém nestátních aktérů v ozbrojených konfliktech v optice současného mezinárodního práva.

Mgr. Andrej Mongiello hovořil o aktivitách a rozhodování nestátních orgánů v postkonfliktních oblastech.

Bohatý program konference byl doplněn možností společenského vyžití, kdy po skončení oficiálního pátečního programu následovala vynikající večeře spojená s posezením při sklence vína a popovídání si nejen o mezinárodním právu. Letošní program byl také obohacen o sportovní vyžití - turnaj v minigolfu.

Letošní setkání budou připomínat nejen vzpomínky účastníků, ale také také připravovaná publikace, která bude sestavena z příspěvků, které v průběhu dvou dní odzněly. 

Zbývá jenom doufat, že právě tyto příjemné dny neupadnou do zapomnění a budou inspirací pro udržení tradice a v příštím roce se štafety opět se zájmem chopí slovenská strana, a připraví tak další, v pořadí již 5. výroční setkání. 

Mgr. Jana Ondrovičová

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo