Valné shromáždění ČSMP (úterý 29.6.2021,16:00 hodin, PF UK)

15.06.2021 11:17

Vážené členky, vážení členové České společnosti pro mezinárodní právo,

Jak již víte z jarního dopisu, letos se musí podle Stanov ČSMP konat Valné shromáždění. Vzhledem k epidemiologické situaci na jaře výbor rozhodl o posunutí termínu z března na červen.

Kromě obvyklého programu by se mělo také rozhodovat o zřízení Pracovní skupiny pro ILA (International Law Association), což by umožnilo nejen lepší propojení a zaštítění aktivit České odbočky ILA, ale také postupné navýšení počtu členů ILA.

Proto nyní svoláváme Valné shromáždění ČSMP na úterý 29.6.2021 od 16:00 na Právnickou fakultu UK, nám. Curieových 7, Praha 1 (míst. č. 117, I. patro), s tímto navrženým programem:

 • 1. zahájení VS v 16:00
 • 2. informace o činnosti ILA (doc. Balaš) a/nebo přednáška na odborné téma
 • 3. případné zahájení náhradního VS v 17:00
 • 4. volba předsedy zasedání a dalších činovníků 
 • 5. zpráva předsedy o činnosti ČSMP
 • 6. zpráva o hospodaření ČSMP a výsledku hospodaření
 • 7. zpráva kontrolní komise
 • 8. volby výboru a kontrolní komise
 • 9. změna Stanov a zřízení pracovní skupiny ILA
 • 10. vyhlášení výsledků voleb
 • 11. různé
 • 12. ukončení VS

V souladu s čl. 14 odst. 2 Stanov Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna většina členů. Nesejde-li se v určený čas potřebný počet členů, koná se náhradní valné shromáždění o hodinu později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.


      S pozdravem,


      Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                                 Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
      

      Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.                                 JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D.       
         
 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo