Slovinský prezident pokřtil v prostorách UK svou knihu Základy mezinárodního práva

17.03.2011 11:29

Dne 16. března 2011 se uskutečnila ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze prezentace knihy Základy mezinárodního práva za účasti samotného autora - prezidenta Slovinské republiky Dr. Danilo Türka. Akce se zúčastnili jak představitelé pražského diplomatického sboru, tak i akademické obce a členové České společnosti pro mezinárodní právo (dále jen ČSMP). Úvodní slovo a představení autora publikace se ujal prorektor pro zahraniční styky a mobilitu pan prof. MUDr. J. Škrha, DrSc., MBA.

Jeho Excelence Dr. Danilo Türk působil od roku 1988 do roku 1992 v OSN, kde se zabýval zejména problematikou lidských práv a diskriminace menšin. Byl prvním velvyslancem Slovinska v OSN mezi lety 1992 a 2002, poté zastával funkci zástupce generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti a následně působil jako profesor mezinárodního práva na univerzitě v Lublani. V roce 2007 byl zvolen prezidentem Slovinské republiky. 

V úvodu své přednášky poděkoval slovinský prezident za vřelé přijetí ve Vlasteneckém sále Karolina, kde ocenil spolupráci s prof. JUDr. Pavlem Šturmou, DrSc., proděkanem PF UK, vedoucím katedry mezinárodního práva a předsedou ČSMP a poděkoval týmu, který se podílel na vydání českého překladu jeho publikace. 

Dr. D. Türk poté velmi uceleně a přehledně pohovořil o struktuře, obsahové stránce své knihy a o důvodech, které jej vedly k napsání této knihy. Zdůraznil zejména, že kniha byla psána se záměrem přiblížit studentům právnických fakult, právníkům, stejně jako čtenářům širší, zainteresované veřejnosti, současný stav a tendence dalšího vývoje v různých, klíčových oblastech systému mezinárodního práva.

Tato publikace shrnuje v jedenácti kapitolách teoretické základy daného oboru. Tím by měla publikace napomoci získat základní znalosti v oboru a stát se tak impulsem pro další, podrobnější studium tohoto zajímavého právního oboru, proto je v každém oddílu všech kapitol knihy uveden výběr podle autora nejdůležitější mezinárodní literatury. Podporou k tomuto záměru měl být i jazyk knihy, který se má blížit jazyku běžné konverzace mezi studenty.

Kniha je podle autora koncipována tak, že vychází z historické perspektivy, v rámci které dochází k vymezení základních naturalistických (přirozenoprávních) a pozitivistických pohledů na mezinárodní právo i prameny mezinárodního práva. Autor zmínil i důležité tendence v mezinárodním právu, týkající se např. mezinárodní trestní odpovědnosti jednotlivce. Dále Dr. Türk představil kapitoly své knihy. Struktura publikace je velmi tradiční, tj. prameny, subjekty, mezinárodní organizace, objekty mezinárodního práva.

Zvláštní pozornost pak v rámci prezentace věnoval mezinárodní odpovědnosti států (otázka přičitatelnosti států za jednání nestátních aktérů), analýze činnosti Komise pro mezinárodní právo v tomto směru. Závěr prezentace byl věnován otázce kolektivní bezpečnosti a mezinárodnímu právu ozbrojených konfliktů.

Následně dostal slovo proděkan prof. P. Šturma, který z pozice hlavního editora českého vydání vyzvedl význam knihy Základy mezinárodního práva, spočívající v tom, že v sobě spojuje teoretickou erudici s velkými praktickými zkušenostmi autora z oblasti mezinárodního práva a mezinárodních organizací. Dále ocenil skutečnost, že autorův specifický přístup k mezinárodnímu právu může být dobře srozumitelný i českému čtenáři. Na závěr poděkoval spolupracovníkům a sponzorům, kteří umožnili vydání českého překladu knihy.

Poté prof. P. Šturma otevřel a moderoval diskusi. První otázka, kterou položil JUDr. J. Mrázek (ÚSP AV ČR), se týkala čl. 51 Charty OSN a jeho výkladu. Jaké má postavení v hierarchii mezinárodního práva a jaké praktické důsledky ve vztahu k Radě bezpečnosti. Další dotaz, který položil rakouský velvyslanec v ČR Dr. F. Trauttmansdorff, byl věnován Mezinárodnímu trestnímu soudu a úloze a postavení prokurátora.

Proděkan PF UK prof. M. Damohorský směřoval svůj dotaz k mezinárodnímu právu životního prostředí a řešení následků katastrof. Diskuse byla následně odborně odlehčena dotazem studenta programu Erasmus z Japonska, který se týkal spíše pedagogických zkušeností prof. Türka v oblasti motivace ke studiu mezinárodního práva, a dalším dotazem JUDr. Z. Trávníčkové (VŠE) na nejoblíbenější kapitolu knihy ze strany autora. V odpovědi na tuto otázku se opětovně projevil vliv činnosti autora v rámci OSN, kde zastával funkci zástupce generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti.

Slavnostní odpoledne bylo zakončeno krátkým společenským setkáním s pohoštěním a přípitkem šampaňským v historických prostorách Karolina. 

Autorem překladu knihy Základy mezinárodního práva je PhDr. David Blažek (AV ČR) a vydala ji Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, v nakladatelství Evy Rozkotové. Kniha je nabízena na E-shopu PF UK a u dobrých knihkupců s právnickou literaturou.
 

JUDr. Jitka Hanko
 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo