Pozvánka na XV. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium (6. – 8. október 2023, Hotel Granit Tatranské Zruby***, SK)

03.08.2023 10:32

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV si Vás dovoľuje pozvať na XV. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium Aktuálne výzvy medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti

6. – 8. október 2023, Hotel Granit Tatranské Zruby*** 

Pätnásty ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia je opäť organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt je podporený aj Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. V súvislosti s aktuálnou geopolitickou situáciou sa do popredia záujmu expertov na oblasť medzinárodného práva dostáva osobitne problematika medzinárodnej bezpečnosti, ktorá má svoj prirodzený dosah aj na medzinárodné právo.

Cieľom sympózia je vytvoriť odborné fórum s cieľom prediskutovať otázky, ktoré ovplyvňujú medzinárodné právo v čase rusko-ukrajinského konfliktu a zadefinovať oblasti, ktoré môžu zaznamenať rozvoj pod jeho vplyvom.

Tohoročné sympózium, rozdelené do ôsmich pracovných blokov počas troch dní, vytvorí dostatočne široký priestor na pestré tematické rozvrhnutie programu. Aktuálne výzvy medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti vymedzujú široký okruh tém, ktoré zapadajú do rámca tohoročného sympózia. Počas podujatia bude už tradične vytvorený priestor aj na výmenu praktických skúseností, pohľadov a názorov k aktuálnym otázkam a problémom praxe medzinárodného práva.

Z podujatia a jednotlivých príspevkov sa vydá recenzovaná publikácia.

Účastnícky poplatok je 100,- EUR.

V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. 

Účastnícky poplatok je možné uhradiť na mieste v hotovosti alebo vopred prevodom na účet SSMP vedený v Slovenskej sporiteľni: IBAN: SK85 0900 0000 0001 7717 5084 ; BIC: GIBASKBX, variabilný symbol: 1122.

V správe pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko účastníka. 

Registrácia na sympózium na: https://forms.gle/1RZ4L2iQsSfzALPG9

Deadline na prihlásenie: 15. september 2023


Predbežný program 


Piatok 6. októbra 2023

12.00 Príchod účastníkov, ubytovanie
13.00 Obed a slávnostné otvorenie
15.00 – 17.00 Blok I
17.15 – 19.00 Blok II
19.30 Neformálna večera – spoločenský program 

Sobota 7. októbra 2023

8.00 raňajky
9.00 – 10.45 Blok III
11.00 – 12.30 Blok IV
13.00 Obed
15.00 – 17.00 Blok V
17.15 – 19.00 Blok VI
19.30 Neformálna večera – spoločenský program 

Nedeľa 8. októbra 2023

8.00 raňajky
9.00 – 10.45 Blok VII
11.00 – 12.30 Blok VIII
13.00 Obed a ukončenie Sympózia

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo