Pozvánka na valné shromáždění České společnosti pro mezinárodní právo

15.02.2018 22:48

Výbor České společnosti pro mezinárodní právo, z.s., v souladu s článkem 13 Stanov ČSMP z 25.3.2015, svolává valné shromáždění ČSMP, které se bude konat dne 5. 3. 2018 od 16:15 na Právnické fakultě UK, Praha 1, nám. Curieových 7, míst. č. 38.

V případě, že v době zahájení valného shromáždění nebude přítomna většina členů, uskuteční se přednáška na téma „Výsledky práce Komise OSN pro mezinárodní právo v r. 2017", kterou prosloví prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Poté proběhne náhradní shromáždění se stejným programem.

Návrh programu:

1. Úvod (zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu, volba orgánů členské schůze)
2. Zpráva výboru o činnosti Společnosti
3. Zpráva kontrolní komise k hospodaření a schválení výsledku hospodaření
4. Volba členů výboru a kontrolní komise
5. Návrhy na zřízení pracovních skupin (čl. 23 stanov)
6. Výše členských příspěvků
7. Různé
8. Závěr

V Praze dne 13. 2. 2018

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
předseda ČSMP

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo