Mezinárodní konference k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží (24.3.2017, Praha)

20.03.2017 11:00

United Nations |Informační centrum OSN v Praze

Informace pro média
 

V pátek 24. března 2017 se v Praze koná velká mezinárodní konference, kterou společně organizují Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) a Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL).

Odborná akce proběhne v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti stažení výhrady České republiky k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a výhrady k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Cílem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost s těmito významnými úmluvami OSN a otevřít diskusi o jejich aplikaci a jednotné interpretaci.

Konference je určena především soudcům, pracovníkům společností zapojených do mezinárodního obchodu, právníkům, akademikům, zástupcům státní správy a studentům práv.

Bude probíhat v angličtině a vystoupí na ní řada významných odborníků, např. profesor Ulrich Schroeter z Univerizity v Basileji nebo dr. Francesco Cortesi, soudce Nejvyššího soudu Itálie.

S prof. Schroeterem a dr. Cortesim je možné domluvit rozhovor.

Kontakty:

 • Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN v České republice,
  broza@un.org, tel. 724 020 611
 • Timothy Lemay, Principal Legal Officer, UNCITRAL Secretariat,
  timothy.lemay@uncitral.org, tel. +43 1 26060 4060

Další informace a program konference na stránkách MPO: bit.ly/2kVs0HQ

Česká republika je stranou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi zboží od 1. ledna 1993. K těmto dvěma důležitým úmluvám UNCITRAL přistoupilo 85, resp. 30 států.

Smyslem úmluvy CISG je vytvořit moderní, jednotný a spravedlivý systém pro uzavírání smluv o mezinárodní koupi zboží. CIGS významným způsobem přispívá k nastolení jistoty v obchodních transakcích a ke snížení transakčních nákladů.

CISG je považována za jednu z hlavních úmluv mezinárodního obchodního práva a je žádoucí, aby došla univerzálního přijetí. Pečlivě dbá na nastolení rovnováhy mezi zájmy kupujících a prodávajících a podnítila reformy smluvního práva na úrovni států. Přijetím CISG vznikla moderní, jednotná legislativa pro mezinárodní koupi zboží, platná pro každý případ uzavírání smluv o koupi zboží mezi subjekty s místem podnikání ve smluvních státech.

Pro smluvní státy nemá přistoupení k CISG žádné finanční dopady. Na národní úrovni nevyžaduje její uplatňování žádnou specializovanou instituci a nevyplývá z ní povinnost předkládat zprávy.

Úmluva o promlčení stanoví jednotná pravidla platná pro období, během něhož jedna smluvní strana smlouvy o mezinárodní koupi zboží musí zahájit právní kroky proti druhé s cílem uplatnit nárok vyplývající ze smlouvy nebo vztahující se k jejímu porušení, ukončení nebo platnosti. Dodává tak jasnost a předvídatelnost pro rozhodování o nároku.

CISG ani Úmluva o promlčení nemají žádný vliv na čistě domácí obchodní smlouvy, které se řídí národní legislativou. 

Obě tyto úmluvy umožňují státům deponovat výhrady. 

Učinilo tak Československo, když je přijalo, a výhradu potvrdily i Česká a Slovenská republika jako nástupnické státy. Týká se toho, že se úmluvy nevztahují na případy, které se řídí mezinárodním právem soukromým.

Sekretariát UNCITRAL v souladu s mezinárodními doporučeními požádal státy, které deponovaly výhrady k těmto dvěma úmluvám, aby je přehodnotily a zvážily jejich stažení v případě, že již nejsou v souladu se současným právním a ekonomickým systémem země. Stažení výhrad zvyšuje jednotnost při uplatňování těchto úmluv.

kolik výhrad již bylo staženo. Čína, Maďarsko, Lotyšsko a Litva tak učinily v případě, který se týkal povinného využívání písemných smluv pro mezinárodní prodej zboží.

Česko je prvním státem, který zvažuje stažení výhrady týkající se rozsahu aplikovatelnosti těchto dvou úmluv. Obchodníkům v Česku to přinese větší předvídatelnost kontraktů na dovoz a vývoz zboží. Umožní jim to lepší dohled na plnění smluv a snadnější řešení možných sporů.

Z právního hlediska zvýší stažení výhrady právní předvídatelnost a přispěje k lepší integraci Česka do světové ekonomiky. Z ekonomického pohledu dojde ke snížení transakčních nákladů, což může přispět k nižším cenám dováženého zboží a k vyšší konkurenceschopnosti exportovaných výrobků.

Co je Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)

UNCITRAL má status hlavního právního orgánu OSN v oblasti mezinárodního obchodního práva. Jako právní instituce s univerzálním členstvím, která se už 40 let specializuje na reformu obchodního práva na celosvětové úrovni, má UNCITRAL za úkol modernizovat a harmonizovat pravidla mezinárodního obchodu. Obchod přináší rychlejší růst, vyšší životní úroveň a nové příležitosti. S cílem rozšířit tyto příležitosti v celosvětovém měřítku pracuje UNCITRAL na formulaci moderních, spravedlivých a harmonizovaých pravidel pro obchodní transakce.
Patří k nim:

 • Úmluvy, vzory zákonů a pravidel, které jsou celosvětově akceptovatelné
 • Právní a legislativní směrnice a doporučení, které mají zřejmý praktický dopad
 • Aktualizované informace o precedenčním právu a ustanovení jednotného obchodního zákoníku
 • Technická pomoc při reformách právních systémů
 • Regionální a národní semiáře o jednotném obchodním právu

Více: www.uncitral.org

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980) (CISG)
Datum přijetí: 11. dubna 1980
Platná od: 1. ledna 1988
Více informací: bit.ly/1H1AQE2

Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží (New York, 1974 – Vídeň, 1980)
Datum přijetí: 14. července 1974
Datum přijetí dodatečného protokolu: 11. dubna 1980
Platná od: 1. dubna 1988
Více informací: bit.ly/2n9sUAU

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2024, Česká společnost pro mezinárodní právo