Call for papers pro 5. číslo Ročenky (dopis předsedy Společnosti)

28.01.2014 17:56

Vážené členky a vážení členové Společnosti,

po zahájení roku přednáškou konanou dne 15.1.2014, kde jsem pozdravil přítomné členy, bych rád nyní ještě jednou a všem členům ČSMP popřál, aby rok 2014 přinesl štěstí a zdraví, co se týče Vašeho života,
a byl také úspěšný ve Vaší práci, studiu, výzkumu či podnikání. V neposlední řadě bych rád popřál úspěchy České společnosti pro mezinárodní právo.

Uplynulý rok 2013 přinesl v životě ČSMP vedle již tradičních aktivit, jako jsou přednášky českých či zahraničních odborníků, které se konají z praktických důvodů převážně v Praze (na půdě Právnické fakulty UK), také již VI. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium, které se konalo 4.-5.10.2013
v Konferenčním centru AV ČR na zámku Liblice. Pracovní i společenský program sympozia se setkal
s příznivou odezvou. Připomínám, že na jaře 2014 vyjdou akta z VI. sympozia jako neperiodická publikace pod názvem Právo mezinárodních smluv v teorii a praxi. Pro členy Společnosti, kteří do ní nepřispěli, bude dispozici za zvýhodněnou cenu.

Již tradičně na konci října, v období, které jsem s trochou nadsázky nazval „International law harvest“, vyšlo nové, již 4. číslo České ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého (Czech Yearbook of Public & Private International Law). Všichni členové ČSMP, kteří mají zaplacené příspěvky za rok 2013, dostali, nebo si mohou ještě vyzvednout bezplatný výtisk. Kromě toho bude k dispozici i elektronická (on-line) verze v podobě e-knihy na www.cyil.eu.

Čtyři ročníky už představují tradici, která dává opodstatnění věřit, že přetrvá a bude i nadále přispívat
k prezentaci české nauky a praxe mezinárodního práva doma i v zahraničí. To však není nic samozřejmého. Řadu náročných úkolů, které dosud plníme bez profesionálního zázemí některého z velkých nakladatelství, ovšem můžeme zvládnout jen díky obětavé a bezplatné práci našich členů. Proto bych jí chtěl ocenit
a současně vyzvat příznivce i kritiky, aby se více zapojili do tohoto projektu autorsky, nebo též posíláním informací o nových zajímavých publikacích pro bibliografický přehled a případné recenze. Uvítáme
i připomínky a náměty k tomu, jak zlepšit obsah Ročenky a její prezentaci v ČR a zahraničí.

Abychom však příští podzim mohli sklízet kvalitní hrozny, je třeba již teď začít pracovat. Proto vyhlašujeme výzvu k podávání příspěvků pro Ročenku č. 5, 2014. Ročenka ČSMP bude po vzoru obdobných zahraničních publikací zaměřena i nadále zejm. na příspěvky z oblasti mezinárodního práva veřejného, ale bude otevřena i příspěvkům ze souvisejících oborů (mezinárodní právo soukromé a evropské právo). 

Termín pro odevzdání příspěvků je určen na 19. května 2013 (pondělí).

Doporučený rozsah příspěvků v angličtině je max. 15 str. u článků a max. 10 str. u informací, včetně resumé (v jiném jazyce, např. češtině), doporučený styl OSCOLA, písmo Times New Roman, řádkování 1,5. Redakční rada zajistí jazykovou korekturu a recenzní řízení pro články nabídnuté do Ročenky. Přijímáme nejen vědecké články ve výše uvedeném rozsahu, ale také kratší informace, recenze a příspěvky do rubriky Česká praxe mezinárodního práva.

Novinkou roku 2012 se stal Bulletin ČSMP jako další periodikum, které vydává Společnost bezplatně zejména pro své členy v papírové i elektronické podobě. Bulletin obsahuje informace o uskutečněných
a plánových přednáškách, konferencích či dalších akcích, jakož i kratší články k aktuálním tématům mezinárodního práva. Všechna dosavadní čísla (včetně dosud posledního z léta 2013) vyšla díky úsilí vědecké tajemnice dr. Veroniky Bílkové. Tímto počinem se ČSMP zařadila mezi obdobné vědecké společnosti, které většinou vydávají vedle vědeckého časopisu či ročenky také informační Bulletin nebo Newsletter. 

Aby mohl Bulletin ČSMP vycházet i nadále, potřebujeme více příspěvků, a to včetně fotografií. Proto vyzýváme k jejich psaní, focení a posílání. Na rozdíl od Ročenky, příspěvky do Bulletinu a také na webové stránky Společnosti je třeba posílat průběžně. Jen tak lze zajistit pravidelný, aktuální a autorsky různorodý obsah.

Informace o Ročence, Bulletinu a dalších zajímavých publikacích, konferencích a dalších akcích ČSMP budou
i nadále uveřejňovány na těchto stránkách Společnosti. Žádáme o jejich zasílání. I zde platí, že život Společnosti závisí na aktivní účasti členů. 

S přáním dobrého roku 2014 pro Vás všechny a naší Společnost,


Prof. Pavel Šturma
předseda Společnosti   
 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 - 2023, Česká společnost pro mezinárodní právo